banditskatoplofikacia.dir.bg

  [BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(6903)
Глог
Видео

БЛОГ АРХИВ
«« януари 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Лични файлове Фото Галерия

Глог 23:25
« Обратно
ЗАЯВЛЛЕНИЕ ДО ТОПЛОФИКАЦИЯ ЗА ОБОБЩЕНА СПРАВКА
ДО
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” 23 Б, Ж.К.БОРОВО,
1680 СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е
за предоставяне на ОБОБЩЕНА СПРАВКА за ВХОД „…..”, на жилищен БЛОК …..,
находящ се в ж.к. „……” - …….. част, гр. СОФИЯ

От: ……………………………………………………………………, ЕГН ………………………….., с адрес ………. ………………………………………………………………. – домоуправител на ВХОД „…….”, на бл. …………, ж.к. …………., гр. София

Относно: предоставяне на обобщена справка за ВХОД „……..”, на жилищен БЛОК …….., находящ се в ж.к. ………….., гр. София
Уважаеми Господа,
Във връзка с предстоящо свикване на Общото събрание на етажната собственост на ВХОД „Г”, на жилищен БЛОК 319, находящ се в ж.к. ДРУЖБА-2, гр. София, което ще бъде проведено в края на месец януари, 2013 година с цел определяне на Комисия за провеждане ревизия относно доставената и разпределена на абонатите във входа топлинна енергия за изминалите 10 години, МОЛИМ да ни предоставите копия от следните ДОКУМЕНТИ и СПРАВКИ:
1. Препис от картоните, на които са отбелязвани отчетите на общия топломер в Абонатната станция – при невъзможност да се предоставят картони с отчети за 10 години, моля да ни уведомите каква е причината за това, както и да ни предоставите преписи от наличните картони – Допълнително на домоуправителя, както и на Комисията, която ще бъде назначена – моля да се предоставят и оригиналите за констатация;
2. СПРАВКА, с която да ни предоставите данни и информация относно съоръженията в абонатната станция, в това число – брой съоръжения, производител, марка, модел, фабричен номер, година на производство, дата на поставянето им в Абонатната станция - Допълнително МОЛЯ да ни предоставите преписи от документите относно техническите характеристики на документите, издадени от самия производител – по възможност на български език /при липса на български – на езика, на който са предоставени на дружеството при покупката им/;
3. Относно средствата за измерване /ТОПЛОМЕРИТЕ/ – в абонатната станция – МОЛЯ да ни предоставите преписи от следните документи:
а/ СЕРТИФИКАТИ /свидетелства/ за първоначална и извършени периодични проверки, от които да е видно, че отговарят на изискванията на ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА и Закона за техническите изисквания към продуктите,
б/ протоколи за демонтаж и протоколи за монтаж;
в/ СПРАВКА относно паметта на същите, в това число за какъв период топломерът може да съхранява данни; на какъв период от време е настроен да запаметява данните и може ли този период да бъде пренастроен на по-кратък – месечен, седмичен, ежедневен и т.н. В какъв вид се съхраняват данните в топломера и какъв софтуер е необходим, за да бъдат разчетени. Моля да ни предоставите данни относно ползвания от дружеството софтуер – в това число производител, година на закупуване, лицензиран ли е и т.н.; Във връзка с пренасяне на данните от топломера към базата данни на дружеството – с цел установяване на достоверността им се нуждаем и от справка относно качеството на вашия терминал и за неговите параметри и възможности за правилно обработване и съхраняване на снетата информация от топломера;
г/ едновременно моля да ни информирате относно Заповедите за определяне периодичността на последващите проверки. При наличието им при вас – моля да ни предоставите препис от същите.
4. СПРАВКА относно лицата, осъществили първоначалната и периодични проверки, /наименование, БУЛСТАТ/ЕИК номер, седалище и адрес на управление, място на извършване на дейността, телефони за контакт, лице за контакт/, както и документи, удостоверяващи правото им да извършват подобни проверки.
5. СПРАВКА относно технологичните разходи от топлоотдаване за единица време поотделно – за всяко едно от съоръженията в абонатната станция по данни от производителя и обобщено – за всички съоръжения общо;
6. СПРАВКА, от която да стане ясно провеждани ли са експерименти от топлопреносното предприятие за изчисляване на технологични разходи от топлоотдаване за единица време от съоръженията в абонатната станция, като при наличие на такива моля да ни предоставите справка за получените експериментални резултати;
7. При различие между данните на производителя по т. 3 и експертименталните резултати по т. 4 от заявлениято, моля да ни информирате кои изходни данни се ползват при редуциране на количеството топлинна енергия с технологичните разходи по чл. 58 от действащата Наредба за топлоснабдяването, както и каква е причината да се ползват избраните данни;
8. СПРАВКА в табличен вид относно средната стойност на температурата на топлоносителя на подаващата магистрала за всеки един от месеците за изминалите 10 години;
9. СПРАВКА в табличен вид относно средната стойност на температурата на топлоносителя на връщащата магистрала на съответния топлоизточник за всеки един от месеците за изминалите 10 години;
10. СПРАВКА относно средната стойност на температурата на почвата на дълбочина 125 cm (за всеки един от месеците през изминалите 10 години), ползвана при изчисляване на технологичните разходи, както и дали ползваната във формулата по т.4.1. от Приложението към Наредбата температура се разминава с данните на НИХМ към БАН. При разминаване – моля да ни уведомите каква е причината за това.
11. Моля да ни информирате относно обстоятелството ползвате ли устройство – терминал, посредством който по електронен път се свалят данните от топломера в Абонатната станция, като в такъв случай моля да ни предоставите справка, съдържаща данни за производителя на терминала, година на производство, марка, модел, фабричен номер, дата на закупуването му, както и начална дата /момент/, от която дружеството е започнало да го ползва при снемане на данните от топломера в Абонатната станция на входа; Съответно какви са параметрите на притежаваната от терминала памет, както и по какъв начин е разпределено пазенето на данните в паметта.
12. Моля да ни информирате относно начина, по който се свалят данните по електронен път, в това число какви са изискванията за сваляне на данните – от какво разстояние могат да бъдат свалени, посредством кабел или безжично се извършва снемането на данните, необходима ли е човешка намеса, в колко часа и на каква дата се извършва свалянето и ако свалянето става в 0.00 часа посредством човешка намеса – моля да ни информирате относно лицето/лицата, извършващи отчета (снемането на данните от топломера);
13. МОЛЯ да ни предоставите четливи преписи от всички действащи за визирания период от 10 години ОБЩИ УСЛОВИЯ на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД, в това число да ни информирате относно датата на публикуването им в ДВ, както и дали същите са публикувани в местни или централни ежедневници – съответно кои и на коя дата /кой брой/;
14. МОЛЯ да ни предоставите намиращите се при вас протоколи с решения на Общото събрание на етажната собственост, свързани с избор на фирма за дялово разпределение, списъци с подписалите тези протоколи, предоставените с протоколите други документи, в това число – акт за разпределение на кубатурата, списъци, на които собствениците са заявили брой радиатори, брой индивидуални топломери, брой винтили и др.;
15. МОЛЯ за препис от договорите между дружеството и фирмата за дялово разпределение, като ни информирате относно срока на договорите и дали същите са продължавани;
16. МОЛЯ да ни уведомите има ли, респективно кои и колко на брой са апартаментите, във входа: без радиатори, без поставени уреди за индивидуално отчитане на отоплителните тела, съответно – дата на сваляне на радиаторите и период, през който абонатът е бил без радиатори;
17. МОЛЯ да ни информирате изключвано ли е отоплението на общите части във входа, дата на изключването, по чие искане е станало това, както и да ни предоставите съответно препис от съставения акт за изключване/включване;
18. МОЛЯ да ни информирате относно метода и реда, по който на тези абонати /по т. 17/ се разпределя енергията, както и относно метода, по който на целия вход се разпределя енергията – по т. 9 от Наредбата или по друг метод;
19. МОЛЯ да ни информирате относно обстоятелството възможно ли е дяловото разпределение на топлинната енергия между клиентите в сгради - етажна собственост, занапред да се извършва директно от топлопреносното предприятие или от доставчик на топлинна енергия самостоятелно, без възлагане на лице, вписано в публичния регистър по чл. 139а от ЗЕ съобразно чл. 139, ал. 2 от ЗЕ.
20. МОЛЯ да ни уведомите през изминалите 10 години дали, съответно кога се е налагало допълване на сградната инсталация и дали КТЕ, изразходвано за това е приспадано от КТЕ за разпределение;
21. СПРАВКА, от която да стане видно върху какви данни се извършва дяловото разпределение на сградна инсталация, в това число:
1. обща проектна мощност за отопление на сградата и данните по проект ли използвате или данни получени от извършени изчисления;
2. денградуси за отчетните периоди, а в тази връзка –
-- продължителност на отчетните периоди в дни – в това число начална
крайна дата на всеки един от отчетните периоди;
-- средна външна температура на населеното място за отчетните периоди;
3. външна изчислителна температура за отчетните периоди;
4. отопляем обем на сградата по проект;
5. отопляем обем на имотите по проект
22. Във връзка с искането по т. 21 – моля да ни информирате относно обстоятелството извършвани ли са изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице и/или лицето по чл. 139б ЗЕ, като в този случай ни уведомите какви са резултатите от тези изчисления, както и ни предоставите препис от документите, удостоверяващи лицето, от което са извършени, датата на извършването им, получените резултати;
23. Моля да ни съдействате за изготвяне на подобни изчисления, допускащи изключения от зависимостта по т. 6.1.1 от Приложение окъм Наредбата, като ни насочите към правоспособно лице;
24. МОЛЯ да ни осведомите подробно кои са факторите, оказващи влияние върху мощността на сградната инсталация, дали сред тях влиза отопляемия обем на сградата и броя на апартаментите без отопление – респективно изключването на апартаменти води ли до промяна на мощността на сградната инсталация.
25. МОЛЯ да ни уведомите какви данни за мощност за отопление на сградата ползвате – дали проектната мощност или към нея добавяте и присъединена работна мощност за отопление – респективно ни информирате относно датата и причината за тази присъединена работна мощност
26. МОЛЯ да ни уведомите дали тръбите в сградата са изолирани, кога е извършено това, както и от кое лице;
27. МОЛЯ да ни дадете СПРАВКА относно прогнозните дялове на отделните абонати за отопление и БГВ през изминалите 10 години;
28. Моля да ни дадете таблична СПРАВКА относно ПОМЕСЕЧНОТО:
- количество топлинна енергия, начислявано на входа по показания на общия топломер в Абонатната станция;
- количеството топлоенергия за технологични разходи за всеки един от месеците, което е било отчислено;
- количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация;
- количеството топлинна енергия за отопление на общите части;
- количеството топлинна енергия за отопление на отделните апартаменти;
- количеството топлоенергия за подгряване на гореща вода
29. МОЛЯ да ни дадете СПРАВКА, съдържаща данни, необходими за изчисляване и разпределяне на количеството топлинна енергия за БГВ /битово горещо водоснабдяване/, определено по реда на т. 5 от Приложението към НТ, в това число:
а/ справка/данни в табличен вид или поднесени по друг подходящ начин за средното количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване за неотоплителен период и в тази връзка справка относно:
1. общото потребено количество гореща вода в сградата в кубични метри – през отоплителния, както и през неотоплителния период, в тази връзка моля да ни информирате относно обстоятелството къде се намират книгите с отчетите на общия водомер, както и моля да ни бъде издаден препис от същите;
2. крайното и началното показание на общия водомер, както и разликата между двете величини;
3. броят на работните дни на подгревателя за отчетните периоди
4. броят работни дни на подгревателя в АС за неотоплителния период
б/ справка/данни в табличен вид или поднесени по друг подходящ начин за относно средното количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за гореща вода за битови нужди за отоплителния период - в тази връзка справка относно:
5. определения температурен коефициент;
6. температурата на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване през дните с отопление; разликата между тези температури; - броя на дните за отчетния период с отопление, - усреднени данни за тази разлика
7. температурата на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване; броя на дните за периода по т. 1, разликата между тези температури; - броя на дните за отчетния период по т. 1, - усреднени данни за тази разлика
в/ СПРАВКА относно обстоятелството дали във всички имоти използваното количество гореща вода се отчита с водомери;
г/ Преписи от документите за отчет на показанията на водомерите за гореща вода за отчетните периоди на абонатите – при затруднения относно представянето им с оглед обема – моля да ни дадете възможност да се запознаем с тях на място в топлорайона, както и за своя сметка да направим преписи от същите;
д/ СПРАВКА относно броя работни дни на подгревателя за БГВ в АС за отоплителния период за отчетните периоди
е/ СПРАВКА в табличен вид или по друг подходящ начин с данни относно разликата между количеството вода, отчетено по водомера пред подгревателя за БГВ, и количеството гореща вода, отчетено от водомерите в отделните имоти, и изчислените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за потребители без водомери, както и дали тази разлика е разпределяна пропорционално на начисленото количество гореща вода между имотите.
30. МОЛЯ да ни дадете СПРАВКА, съдържаща данни относно отчетеното при отделните абонати количество топлинна енергия за отопление на отделните имоти
31. МОЛЯ да ни предоставите СПРАВКА, от която да е видно какви са данните относно отопляемите обеми на отделните абонати, с които разполагате, както и каква е инсталираната мощност и броя на отоплителните тела в в отделните апартаменти и др. обекти във входа.
32. МОЛЯ да ни предоставите справка относно обстоятелството през изминалия период извършвани ли са периодични проверки на индивидуалните измервателни уреди, както и да ни се предоставят документи в тази връзка.
ЗАНАПРЕД ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:
1. МЕСЕЧНИТЕ и други извънредни ОТЧЕТИ на топломера в АБОНАТНАТА СТАНИЦЯ да се извършват в присъствие на представител на етажната собственост;
2. ДОСТЪПЪТ на представители на дружеството до абонатната станция, демонтажът на съоръжения от АС да става единствено в присъствие на наш представител, като за всеки демонтаж и монтъж да бъдат съставяни съответни протоколи в минимум 2 екземпляра, както и да ни бъдат предоставяни преписи от всички сертификати за извършваните периодични проверки;
3. Да осигурите възможност отчетите и данните от топломера, сваляни по електронен път да ни се предоставят на съответен електронен носител;
4. Дяловото разпределение директно да бъде извършвано от Топлофикация София ЕАД, без възлагане на лице по чл. 139а от ЗЕ;
5. Допълнително – при решение на общото събрание – ще отправим искане да ни бъде осигурена възможност за извършване самостоятелна проверка на топломера в АС, като определите лице, което да извърши демонтажа му, както и в този период да ни информирате относно начина, по който ще бъде начислена сума за топлинна енергия за периода, през който топломерът е отстранен с цел проверката му; (В тази връзка моля да ни предоставите списък с лицензираните да извършват подобни проверки лица)
6. Моля да ни съдействате за изготвяне на изчисления, допускащи изключения от зависимостта по т. 6.1.1 от Приложението към Наредбата, като ни предоставите списък на правоспособните лица;
7. Моля да ни информирате относно обстоятелството къде се намират книгите с отчетите на общия водомер, както и моля да ни бъде издаден препис от същите;

СПРАВКИТЕ моля предоставяйте в табличен вид или поднесени по друг подходящ начин.
В СЛУЧАЙ, че не разполагате с част от данните, необходими за съответните справки, съответно с част от документите, препис от които сме изискали – МОЛЯ да ни уведомите относно причината за това, както и да ни предоставите останалите справки и документи, а за липсващите – да ни насочите към съответното лице, при което се намират и от което могат да бъдат получени.
МОЛЯ да ни уведомите относно удобен час, в който може представител на етажната собственост да посети Топлорайона и да се запознае с папката, по която се съдържат данни за етажната собственост на ВХОД „…….”, бл. ………., ж.к. …………., гр. София.
Посочваме данни за контакт, които моля да ползвате при необходимост от осигуряване достъп до сградата, както и за извършване на исканите проверки, изчисления и действия, а именно:
1. …………………………………………………., телефони за контакт: ……………………. ………………………………………………… e-mail: ……………………………………...
2. …………………………………………………., телефони за контакт: ……………………. ………………………………………………… e-mail: ……………………………………...
3. …………………………………………………., телефони за контакт: ……………………. …………………………………………………, e-mail: ……….……………………………...

................201....... година Заявител: ………………………..
Гр. София /…………………………………………………./
26 Януари 13, 23:25    Коментари (73569)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..30 край 
73569. AfroditaLed
21.01.18
00:55
Официальный сайт: Жилой комплекс «Комфортный квартал это многофункциональная новостройка Подмосковья, в рамках которой покупателям предложены квартиры с количеством комнат разной площади от 1 до 6 <a href=http://xn----7sbapuca4antzdr4f1a.xn--p1ai>жк афродита официальный сайт</a> жк афродита 2 мытищи официальный сайт цены. На наш взгляд, это подходящее место для наших планов
73568. Billysoype
21.01.18
00:53
Новости народной медицины здесь <a href=http://medata.org/>medata.org</a>
73567. Melvinrom
21.01.18
00:46
w <a href= http://buyviagraevo.com >buy viagra</a> quick
lie <a href=http://buyviagraevo.com>viagra</a>
viagra definition http://buyviagraevo.com
73566. Charlesencab
21.01.18
00:37
j http://cialiscouponevo.com when will cialis go generic
<a href= http://cialiscouponevo.com >buy cialis</a> matters
<a href=http://cialiscouponevo.com>cialis coupon</a> cialis for prostate
73565. Robertmug
21.01.18
00:32
dcawco <a href=http://cialiscouponevo.com>view web page</a>
73564. Richardreeni
21.01.18
00:27
y <a href= http://sildenafilevo.com >sildenafil coupons</a> worthy
sound <a href=http://sildenafilevo.com>generic sildenafil</a>
viagra free samples http://sildenafilevo.com
73563. Money Loan
21.01.18
00:25
personal loans for bad credit <a href="https://personalloans.us.org">personal loans</a> loans personal <a href=https://personalloans.us.org>personal loans</a>
73562. Melvinrom
21.01.18
00:14
j <a href= http://buyviagraevo.com >viagra</a> send
evil <a href=http://buyviagraevo.com>sildenafil dosage</a>
sildenafil 20 mg http://buyviagraevo.com
73561. Charlesencab
21.01.18
00:05
e http://sildenafilevo.com herbal viagra reviews
<a href= http://sildenafilevo.com >over the counter viagra</a> party
<a href=http://sildenafilevo.com>sildenafil citrate</a> how long does viagra last
73560. Steventeeve
21.01.18
00:02
nutikn <a href=>viagra</a>
73559. Robertmug
20.01.18
23:55
uveybt <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis</a>
73558. Richardreeni
20.01.18
23:51
l <a href= http://buyviagraevo.com >buy viagra online</a> any
certainly <a href=http://buyviagraevo.com>buy viagra</a>
viagra commercial http://buyviagraevo.com
73557. Melvinrom
20.01.18
23:41
f <a href= http://sildenafilevo.com >buy sildenafil</a> woman
wanted <a href=http://sildenafilevo.com>sildenafil citrate</a>
cheap viagra online canadian pharmacy http://sildenafilevo.com
73556. Steventeeve
20.01.18
23:40
qndmqa <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis</a>
73555. Custom Essays
20.01.18
23:33
linking words in essay writing <a href="https://argumentessay.us.com">argumentative essays</a> argument essay <a href=https://argumentessay.us.com>argument essay</a>
73554. Charlesencab
20.01.18
23:32
y http://buyviagraevo.com viagra samples
<a href= http://buyviagraevo.com >viagra</a> we
<a href=http://buyviagraevo.com>viagra</a> generic sildenafil citrate
73553. Robertmug
20.01.18
23:17
borome <a href=>buy sildenafil online</a>
73552. Richardreeni
20.01.18
23:14
g <a href= http://buyviagraevo.com >buy viagra online</a> over
different <a href=http://buyviagraevo.com>viagra single packs</a>
how to buy viagra http://buyviagraevo.com
73551. Melvinrom
20.01.18
23:08
e <a href= http://buyviagraevo.com >viagra</a> art
hat <a href=http://buyviagraevo.com>buy viagra</a>
viagra free samples http://buyviagraevo.com
73550. JudithHem
20.01.18
23:05
<a href=http://planetsports.us/>http://planetsports.us/</a> CrasedoCeWHiniembope , <a href="http://planetsports.us/tfk-250-evo-laufband/">TFK-250 EVO – Laufband</a>
73549. Jeffreyagide
20.01.18
23:02
интернет магазин купить гроб

<a href=http://grob-vspb.ru/stati/stoimost-ritualnyx-uslug-v-sankt-peterburge/>ритуальные услуги стоимость</a>
73548. BruceFrown
20.01.18
23:01
сколько стоит гроб

<a href=http://grob-vspb.ru/riutalyne-uslugi1/>ритуальные услуги</a>
73547. Charlesencab
20.01.18
22:59
j http://sildenafilevo.com viagra no prescription
<a href= http://sildenafilevo.com >sildenafil</a> ah
<a href=http://sildenafilevo.com>sildenafil</a> viagra prices
73546. Steventeeve
20.01.18
22:57
cddrtl <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis dosage</a>
73545. Robertmug
20.01.18
22:39
pxuyza <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis</a>
73544. Melvinrom
20.01.18
22:35
b <a href= http://buyviagraevo.com >sildenafil side effects</a> believed
character <a href=http://buyviagraevo.com>read full article</a>
viagra single packs http://buyviagraevo.com
73543. Richardreeni
20.01.18
22:35
k <a href= http://buyviagraevo.com >how long does it take viagra to work</a> move
fond <a href=http://buyviagraevo.com>buy viagra online</a>
is there a generic for viagra http://buyviagraevo.com
73542. TetetleWaw
20.01.18
22:22
Доброго времен суток, друзья!
Бросьте взгляд на симпатичный вебресурс: http://sbs-servis.ru - ремонт холодильника в Люберцах. Затем ремонт холодильника в Балашихе. И напоследок ремонт холодильника на Щелковской.
Тема ресурса <a href=http://sbs-servis.ru> ремонт холодильника Дзержинский. Разумеется ремонт холодильника в Балашихе. И еще ремонт холодильника на Щелковской</a>.
Пусть у Вас все будет хорошо.
Степан
73541. Steventeeve
20.01.18
22:14
lnmqup <a href=>generic sildenafil</a>
73540. Melvinrom
20.01.18
22:01
p <a href= http://cialiscouponevo.com >buy cialis</a> proper
who <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis coupon</a>
buy cialis http://cialiscouponevo.com
73539. Robertmug
20.01.18
22:00
bcdfif <a href=>viagra</a>
73538. Richardreeni
20.01.18
21:58
l <a href= http://sildenafilevo.com >sildenafil coupons</a> try
returned <a href=http://sildenafilevo.com>generic sildenafil</a>
viagra samples free by mail http://sildenafilevo.com
73537. Charlesencab
20.01.18
21:53
i http://cialiscouponevo.com tadalafil troche
<a href= http://cialiscouponevo.com >cialis coupon</a> rose
<a href=http://cialiscouponevo.com>cialis coupon</a> coupon for cialis
73536. Steventeeve
20.01.18
21:52
tytwwt <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis coupon</a>
73535. Melvinrom
20.01.18
21:28
r <a href= http://sildenafilevo.com >sildenafil online</a> anything
low <a href=http://sildenafilevo.com>sildenafil</a>
how to buy viagra http://sildenafilevo.com
73534. Robertmug
20.01.18
21:22
qirphr <a href=>buy viagra</a>
73533. Richardreeni
20.01.18
21:21
p <a href= http://cialiscouponevo.com >generic tadalafil</a> afterwards
leave <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis coupon</a>
cialis http://cialiscouponevo.com
73532. Charlesencab
20.01.18
21:19
k http://buyviagraevo.com female viagra
<a href= http://buyviagraevo.com >viagra</a> bring
<a href=http://buyviagraevo.com>best over the counter viagra</a> viagra alternatives
73531. Melvinrom
20.01.18
20:55
x <a href= http://sildenafilevo.com >women viagra</a> pair
took <a href=http://sildenafilevo.com>bonuses</a>
sildenafil http://sildenafilevo.com
73530. Money Loan
20.01.18
20:54
payday loans online <a href="https://paydayloansonline.us.org">small loan</a> no credit check payday loans <a href=https://paydayloansonline.us.org>payday loans online</a>
73529. Steventeeve
20.01.18
20:47
tzlnie <a href=>more bonuses</a>
73528. Charlesencab
20.01.18
20:46
m http://cialiscouponevo.com buying cialis online safely
<a href= http://cialiscouponevo.com >buy cialis</a> got
<a href=http://cialiscouponevo.com>cialis coupon</a> cialis 20mg
73527. Robertmug
20.01.18
20:44
zxtccg <a href=>generic sildenafil</a>
73526. Richardreeni
20.01.18
20:44
l <a href= http://sildenafilevo.com >generic sildenafil</a> mistress
best <a href=http://sildenafilevo.com>sildenafil</a>
viagra vs cialis vs levitra http://sildenafilevo.com
73525. Steventeeve
20.01.18
20:26
xjnapr <a href=>buy sildenafil online</a>
73524. Buy Essay
20.01.18
20:24
write papers for me <a href="https://writemypaperforme.us.com">help writing paper</a> writing a biography <a href=https://writemypaperforme.us.com>write papers for me</a>
73523. Melvinrom
20.01.18
20:22
z <a href= http://sildenafilevo.com >buy sildenafil online</a> followed
they <a href=http://sildenafilevo.com>buy sildenafil</a>
viagra generic name http://sildenafilevo.com
73522. Charlesencab
20.01.18
20:13
z http://sildenafilevo.com viagra falls
<a href= http://sildenafilevo.com >sildenafil online</a> its
<a href=http://sildenafilevo.com>sildenafil online</a> sildenafil
73521. Robertmug
20.01.18
20:06
msrueq <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis</a>
73520. Keithdaw
20.01.18
19:57
<a href="http://mfvkerjdzxjd.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://mfvkerjdzxjd.duckdns.org<a href="http://ibajbdkpw.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://ibajbdkpw.duckdns.org<a href="http://hmzyguqteut.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://hmzyguqteut.duckdns.org<a href="http://fuwbokelp.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://fuwbokelp.duckdns.org<a href="http://aaapdwrfwjwo.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://aaapdwrfwjwo.duckdns.org<a href="http://uylynrprff.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://uylynrprff.duckdns.org<a href="http://fsfqtaix.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://fsfqtaix.duckdns.org<a href="http://tzvpzxnwyfov.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://tzvpzxnwyfov.duckdns.org<a href="http://tbdqtxxr.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://tbdqtxxr.duckdns.org<a href="http://dbvypefxlou.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://dbvypefxlou.duckdns.org
73519. Melvinrom
20.01.18
19:50
z <a href= http://cialiscouponevo.com >cialis coupon</a> quiet
art <a href=http://cialiscouponevo.com>bonuses</a>
cialis professional http://cialiscouponevo.com
73518. Steventeeve
20.01.18
19:43
qvavjb <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis</a>
73517. Online Payday Loan
20.01.18
19:42
online loan <a href="https://onlineloan.us.com">online loan</a> loan online <a href=https://onlineloan.us.com>loan service</a>
73516. Charlesencab
20.01.18
19:40
u http://sildenafilevo.com viagra natural
<a href= http://sildenafilevo.com >womens viagra</a> angry
<a href=http://sildenafilevo.com>sildenafil</a> canadian viagra
73515. Richardreeni
20.01.18
19:28
c <a href= http://buyviagraevo.com >viagra canada</a> asked
idea <a href=http://buyviagraevo.com>viagra</a>
viagra free sample http://buyviagraevo.com
73514. Robertmug
20.01.18
19:28
xnxosr <a href=>buy sildenafil online</a>
73513. Melvinrom
20.01.18
19:17
s <a href= http://sildenafilevo.com >buy sildenafil online</a> stand
gate <a href=http://sildenafilevo.com>buy sildenafil online</a>
liquid viagra http://sildenafilevo.com
73512. Charlesencab
20.01.18
19:07
y http://buyviagraevo.com where to buy viagra
<a href= http://buyviagraevo.com >buy viagra</a> colour
<a href=http://buyviagraevo.com>stendra vs viagra</a> viagra jokes
73511. Payday Loan
20.01.18
19:02
ez money <a href="https://loansforbadcredit.us.org">personal loans with bad credit</a> i need a loan with bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>loans for bad credit</a>
73510. Steventeeve
20.01.18
19:00
gtxlej <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis coupon</a>
73509. Robertmug
20.01.18
18:50
ucfemj <a href=http://cialiscouponevo.com>buy cialis</a>
73508. Richardreeni
20.01.18
18:50
p <a href= http://sildenafilevo.com >check this out</a> him
comes <a href=http://sildenafilevo.com>sildenafil</a>
sildenafil cost http://sildenafilevo.com
73507. Melvinrom
20.01.18
18:44
s <a href= http://cialiscouponevo.com >cialis</a> sorry
behind <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis</a>
cialis coupon walmart http://cialiscouponevo.com
73506. Steventeeve
20.01.18
18:38
nlqxvw <a href=>url</a>
73505. Charlesencab
20.01.18
18:34
b http://sildenafilevo.com when will generic viagra be available
<a href= http://sildenafilevo.com >buy sildenafil online</a> I'm
<a href=http://sildenafilevo.com>buy sildenafil</a> viagra from canada
73504. Steventeeve
20.01.18
18:17
zkzkki <a href=>sildenafil</a>
73503. Robertmug
20.01.18
18:11
dcvvhe <a href=http://cialiscouponevo.com>cialis coupon</a>
73502. Richardreeni
20.01.18
18:11
f <a href= http://sildenafilevo.com >sildenafil</a> quickly
will <a href=http://sildenafilevo.com>sildenafil online</a>
reload herbal viagra http://sildenafilevo.com
73501. Charlesencab
20.01.18
18:01
r http://cialiscouponevo.com cialis free trial once per year
<a href= http://cialiscouponevo.com >buy cialis</a> appearance
<a href=http://cialiscouponevo.com>when will cialis be over the counter</a> cialis cost
73500. Steventeeve
20.01.18
17:55
ojpaji <a href=>sildenafil</a>
73499. Keithdaw
20.01.18
17:54
<a href="http://zsglqwhuyjtp.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://zsglqwhuyjtp.duckdns.org<a href="http://lnvcijer.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://lnvcijer.duckdns.org<a href="http://mfvkerjdzxjd.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://mfvkerjdzxjd.duckdns.org<a href="http://rtkipme.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://rtkipme.duckdns.org<a href="http://hjcyhdgxm.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://hjcyhdgxm.duckdns.org<a href="http://tlwfpdsl.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://tlwfpdsl.duckdns.org<a href="http://gbmlajh.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://gbmlajh.duckdns.org<a href="http://vcltlptcsoq.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://vcltlptcsoq.duckdns.org<a href="http://nxlmzdez.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://nxlmzdez.duckdns.org<a href="http://kttcaqcwu.duckdns.org">map</a> <a href=>map</a> http://kttcaqcwu.duckdns.org
73498. Melvinrom
20.01.18
17:38
e <a href= http://cialiscouponevo.com >cialis</a> would
instead <a href=http://cialiscouponevo.com>buy cialis</a>
when will cialis go generic http://cialiscouponevo.com
73497. Online Lenders
20.01.18
17:37
cash loans <a href="https://cashloans.us.com">personal loans with no credit</a> loan cash <a href=https://cashloans.us.com>cash advance direct</a>
73496. Robertmug
20.01.18
17:33
uscjtg <a href=>sildenafil coupons</a>
73495. Steventeeve
20.01.18
17:31
hlxdvz <a href=>over the counter viagra</a>
73494. Charlesencab
20.01.18
17:26
k http://sildenafilevo.com viagra no prescription
<a href= http://sildenafilevo.com >what is sildenafil</a> hold
<a href=http://sildenafilevo.com>example here</a> viagra side effects
73493. Steventeeve
20.01.18
17:10
piimdp <a href=http://cialiscouponevo.com>buy cialis</a>
73492. Aaronjah
20.01.18
17:09
Отличные строительные советы здесь <a href=http://akvakraska.ru/>akvakraska.ru</a>
73491. Melvinrom
20.01.18
17:04
q <a href= http://buyviagraevo.com >viagra</a> set
servants <a href=http://buyviagraevo.com>viagra</a>
viagra coupons http://buyviagraevo.com
73490. Richardreeni
20.01.18
16:56
g <a href= http://sildenafilevo.com >sildenafil</a> somebody
road [url=http://sildenafilevo.com]sildenafil citrate[/url]
natural viagra for men http://sildenafilevo.com
73489. Robertmug
20.01.18
16:54
xcglwp [url= http://buyviagraevo.com ]viagra[/url]
73488. Charlesencab
20.01.18
16:53
r http://buyviagraevo.com alternatives to viagra
<a href= http://buyviagraevo.com >buy viagra</a> spot
[url=http://buyviagraevo.com]buy viagra online[/url] is viagra covered by insurance
73487. Steventeeve
20.01.18
16:49
unntrb [url= http://buyviagraevo.com ]buy viagra online[/url]
73486. TimothyThift
20.01.18
16:41
Последние новости Томской области здесь [url=http://tom3.ru/]tom3.ru[/url]
73485. Melvinrom
20.01.18
16:32
t <a href= http://buyviagraevo.com >buy viagra</a> satisfied
cousin [url=http://buyviagraevo.com]viagra[/url]
viagra without a doctor prescription http://buyviagraevo.com
73484. Steventeeve
20.01.18
16:27
wvohhr [url= http://buyviagraevo.com ]more hints[/url]
73483. Charlesencab
20.01.18
16:21
c http://cialiscouponevo.com generic cialis canada
<a href= http://cialiscouponevo.com >bonuses</a> coming
[url=http://cialiscouponevo.com]cialis[/url] which is better viagra or cialis
73482. Richardreeni
20.01.18
16:18
c <a href= http://sildenafilevo.com >buy sildenafil online</a> without
ten [url=http://sildenafilevo.com]herb viagra[/url]
generic viagra online http://sildenafilevo.com
73481. Robertmug
20.01.18
16:16
jshnqp [url= http://sildenafilevo.com ]generic sildenafil[/url]
73480. Steventeeve
20.01.18
16:06
thdglo [url= http://sildenafilevo.com ]www[/url]
73479. Charlesencab
20.01.18
15:49
y http://sildenafilevo.com how to use viagra
<a href= http://sildenafilevo.com >sildenafil coupons</a> rather
[url=http://sildenafilevo.com]bonuses[/url] viagra porn
73478. Richardreeni
20.01.18
15:39
g <a href= http://buyviagraevo.com >viagra</a> marry
offer [url=http://buyviagraevo.com]stendra vs viagra[/url]
when to take viagra http://buyviagraevo.com
73477. Robertmug
20.01.18
15:36
meihml [url= http://buyviagraevo.com ]viagra price[/url]
73476. MichaelRen
20.01.18
15:30
МЕГАСТО
73475. Melvinrom
20.01.18
15:28
u <a href= http://sildenafilevo.com >sildenafil online</a> unless
word [url=http://sildenafilevo.com]read more[/url]
viagra free sample http://sildenafilevo.com
73474. Steventeeve
20.01.18
15:22
tckpud [url=http://cialiscouponevo.com]cialis coupon[/url]
73473. BradleyBeAcy
20.01.18
15:20
заказать гроб недорого

[url=http://grob-vspb.ru/product-category/groby/]деревянные гробы[/url]
73472. Charlesencab
20.01.18
15:16
u http://sildenafilevo.com viagra definition
<a href= http://sildenafilevo.com >generic sildenafil</a> middle
[url=http://sildenafilevo.com]sildenafil citrate[/url] viagra prank
73471. Steventeeve
20.01.18
15:01
hbgdrb [url= http://buyviagraevo.com ]buy viagra online[/url]
73470. Richardreeni
20.01.18
15:01
j <a href= http://cialiscouponevo.com >cialis coupon</a> used
books [url=http://cialiscouponevo.com]buy cialis[/url]
cialis over the counter http://cialiscouponevo.com
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.2119