[BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(6903)
Глог
Видео

БЛОГ АРХИВ
«« септември 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


Лични файлове Фото Галерия

Глог 23:25
« Обратно
ЗАЯВЛЛЕНИЕ ДО ТОПЛОФИКАЦИЯ ЗА ОБОБЩЕНА СПРАВКА
ДО
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” 23 Б, Ж.К.БОРОВО,
1680 СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е
за предоставяне на ОБОБЩЕНА СПРАВКА за ВХОД „…..”, на жилищен БЛОК …..,
находящ се в ж.к. „……” - …….. част, гр. СОФИЯ

От: ……………………………………………………………………, ЕГН ………………………….., с адрес ………. ………………………………………………………………. – домоуправител на ВХОД „…….”, на бл. …………, ж.к. …………., гр. София

Относно: предоставяне на обобщена справка за ВХОД „……..”, на жилищен БЛОК …….., находящ се в ж.к. ………….., гр. София
Уважаеми Господа,
Във връзка с предстоящо свикване на Общото събрание на етажната собственост на ВХОД „Г”, на жилищен БЛОК 319, находящ се в ж.к. ДРУЖБА-2, гр. София, което ще бъде проведено в края на месец януари, 2013 година с цел определяне на Комисия за провеждане ревизия относно доставената и разпределена на абонатите във входа топлинна енергия за изминалите 10 години, МОЛИМ да ни предоставите копия от следните ДОКУМЕНТИ и СПРАВКИ:
1. Препис от картоните, на които са отбелязвани отчетите на общия топломер в Абонатната станция – при невъзможност да се предоставят картони с отчети за 10 години, моля да ни уведомите каква е причината за това, както и да ни предоставите преписи от наличните картони – Допълнително на домоуправителя, както и на Комисията, която ще бъде назначена – моля да се предоставят и оригиналите за констатация;
2. СПРАВКА, с която да ни предоставите данни и информация относно съоръженията в абонатната станция, в това число – брой съоръжения, производител, марка, модел, фабричен номер, година на производство, дата на поставянето им в Абонатната станция - Допълнително МОЛЯ да ни предоставите преписи от документите относно техническите характеристики на документите, издадени от самия производител – по възможност на български език /при липса на български – на езика, на който са предоставени на дружеството при покупката им/;
3. Относно средствата за измерване /ТОПЛОМЕРИТЕ/ – в абонатната станция – МОЛЯ да ни предоставите преписи от следните документи:
а/ СЕРТИФИКАТИ /свидетелства/ за първоначална и извършени периодични проверки, от които да е видно, че отговарят на изискванията на ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА и Закона за техническите изисквания към продуктите,
б/ протоколи за демонтаж и протоколи за монтаж;
в/ СПРАВКА относно паметта на същите, в това число за какъв период топломерът може да съхранява данни; на какъв период от време е настроен да запаметява данните и може ли този период да бъде пренастроен на по-кратък – месечен, седмичен, ежедневен и т.н. В какъв вид се съхраняват данните в топломера и какъв софтуер е необходим, за да бъдат разчетени. Моля да ни предоставите данни относно ползвания от дружеството софтуер – в това число производител, година на закупуване, лицензиран ли е и т.н.; Във връзка с пренасяне на данните от топломера към базата данни на дружеството – с цел установяване на достоверността им се нуждаем и от справка относно качеството на вашия терминал и за неговите параметри и възможности за правилно обработване и съхраняване на снетата информация от топломера;
г/ едновременно моля да ни информирате относно Заповедите за определяне периодичността на последващите проверки. При наличието им при вас – моля да ни предоставите препис от същите.
4. СПРАВКА относно лицата, осъществили първоначалната и периодични проверки, /наименование, БУЛСТАТ/ЕИК номер, седалище и адрес на управление, място на извършване на дейността, телефони за контакт, лице за контакт/, както и документи, удостоверяващи правото им да извършват подобни проверки.
5. СПРАВКА относно технологичните разходи от топлоотдаване за единица време поотделно – за всяко едно от съоръженията в абонатната станция по данни от производителя и обобщено – за всички съоръжения общо;
6. СПРАВКА, от която да стане ясно провеждани ли са експерименти от топлопреносното предприятие за изчисляване на технологични разходи от топлоотдаване за единица време от съоръженията в абонатната станция, като при наличие на такива моля да ни предоставите справка за получените експериментални резултати;
7. При различие между данните на производителя по т. 3 и експертименталните резултати по т. 4 от заявлениято, моля да ни информирате кои изходни данни се ползват при редуциране на количеството топлинна енергия с технологичните разходи по чл. 58 от действащата Наредба за топлоснабдяването, както и каква е причината да се ползват избраните данни;
8. СПРАВКА в табличен вид относно средната стойност на температурата на топлоносителя на подаващата магистрала за всеки един от месеците за изминалите 10 години;
9. СПРАВКА в табличен вид относно средната стойност на температурата на топлоносителя на връщащата магистрала на съответния топлоизточник за всеки един от месеците за изминалите 10 години;
10. СПРАВКА относно средната стойност на температурата на почвата на дълбочина 125 cm (за всеки един от месеците през изминалите 10 години), ползвана при изчисляване на технологичните разходи, както и дали ползваната във формулата по т.4.1. от Приложението към Наредбата температура се разминава с данните на НИХМ към БАН. При разминаване – моля да ни уведомите каква е причината за това.
11. Моля да ни информирате относно обстоятелството ползвате ли устройство – терминал, посредством който по електронен път се свалят данните от топломера в Абонатната станция, като в такъв случай моля да ни предоставите справка, съдържаща данни за производителя на терминала, година на производство, марка, модел, фабричен номер, дата на закупуването му, както и начална дата /момент/, от която дружеството е започнало да го ползва при снемане на данните от топломера в Абонатната станция на входа; Съответно какви са параметрите на притежаваната от терминала памет, както и по какъв начин е разпределено пазенето на данните в паметта.
12. Моля да ни информирате относно начина, по който се свалят данните по електронен път, в това число какви са изискванията за сваляне на данните – от какво разстояние могат да бъдат свалени, посредством кабел или безжично се извършва снемането на данните, необходима ли е човешка намеса, в колко часа и на каква дата се извършва свалянето и ако свалянето става в 0.00 часа посредством човешка намеса – моля да ни информирате относно лицето/лицата, извършващи отчета (снемането на данните от топломера);
13. МОЛЯ да ни предоставите четливи преписи от всички действащи за визирания период от 10 години ОБЩИ УСЛОВИЯ на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД, в това число да ни информирате относно датата на публикуването им в ДВ, както и дали същите са публикувани в местни или централни ежедневници – съответно кои и на коя дата /кой брой/;
14. МОЛЯ да ни предоставите намиращите се при вас протоколи с решения на Общото събрание на етажната собственост, свързани с избор на фирма за дялово разпределение, списъци с подписалите тези протоколи, предоставените с протоколите други документи, в това число – акт за разпределение на кубатурата, списъци, на които собствениците са заявили брой радиатори, брой индивидуални топломери, брой винтили и др.;
15. МОЛЯ за препис от договорите между дружеството и фирмата за дялово разпределение, като ни информирате относно срока на договорите и дали същите са продължавани;
16. МОЛЯ да ни уведомите има ли, респективно кои и колко на брой са апартаментите, във входа: без радиатори, без поставени уреди за индивидуално отчитане на отоплителните тела, съответно – дата на сваляне на радиаторите и период, през който абонатът е бил без радиатори;
17. МОЛЯ да ни информирате изключвано ли е отоплението на общите части във входа, дата на изключването, по чие искане е станало това, както и да ни предоставите съответно препис от съставения акт за изключване/включване;
18. МОЛЯ да ни информирате относно метода и реда, по който на тези абонати /по т. 17/ се разпределя енергията, както и относно метода, по който на целия вход се разпределя енергията – по т. 9 от Наредбата или по друг метод;
19. МОЛЯ да ни информирате относно обстоятелството възможно ли е дяловото разпределение на топлинната енергия между клиентите в сгради - етажна собственост, занапред да се извършва директно от топлопреносното предприятие или от доставчик на топлинна енергия самостоятелно, без възлагане на лице, вписано в публичния регистър по чл. 139а от ЗЕ съобразно чл. 139, ал. 2 от ЗЕ.
20. МОЛЯ да ни уведомите през изминалите 10 години дали, съответно кога се е налагало допълване на сградната инсталация и дали КТЕ, изразходвано за това е приспадано от КТЕ за разпределение;
21. СПРАВКА, от която да стане видно върху какви данни се извършва дяловото разпределение на сградна инсталация, в това число:
1. обща проектна мощност за отопление на сградата и данните по проект ли използвате или данни получени от извършени изчисления;
2. денградуси за отчетните периоди, а в тази връзка –
-- продължителност на отчетните периоди в дни – в това число начална
крайна дата на всеки един от отчетните периоди;
-- средна външна температура на населеното място за отчетните периоди;
3. външна изчислителна температура за отчетните периоди;
4. отопляем обем на сградата по проект;
5. отопляем обем на имотите по проект
22. Във връзка с искането по т. 21 – моля да ни информирате относно обстоятелството извършвани ли са изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице и/или лицето по чл. 139б ЗЕ, като в този случай ни уведомите какви са резултатите от тези изчисления, както и ни предоставите препис от документите, удостоверяващи лицето, от което са извършени, датата на извършването им, получените резултати;
23. Моля да ни съдействате за изготвяне на подобни изчисления, допускащи изключения от зависимостта по т. 6.1.1 от Приложение окъм Наредбата, като ни насочите към правоспособно лице;
24. МОЛЯ да ни осведомите подробно кои са факторите, оказващи влияние върху мощността на сградната инсталация, дали сред тях влиза отопляемия обем на сградата и броя на апартаментите без отопление – респективно изключването на апартаменти води ли до промяна на мощността на сградната инсталация.
25. МОЛЯ да ни уведомите какви данни за мощност за отопление на сградата ползвате – дали проектната мощност или към нея добавяте и присъединена работна мощност за отопление – респективно ни информирате относно датата и причината за тази присъединена работна мощност
26. МОЛЯ да ни уведомите дали тръбите в сградата са изолирани, кога е извършено това, както и от кое лице;
27. МОЛЯ да ни дадете СПРАВКА относно прогнозните дялове на отделните абонати за отопление и БГВ през изминалите 10 години;
28. Моля да ни дадете таблична СПРАВКА относно ПОМЕСЕЧНОТО:
- количество топлинна енергия, начислявано на входа по показания на общия топломер в Абонатната станция;
- количеството топлоенергия за технологични разходи за всеки един от месеците, което е било отчислено;
- количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация;
- количеството топлинна енергия за отопление на общите части;
- количеството топлинна енергия за отопление на отделните апартаменти;
- количеството топлоенергия за подгряване на гореща вода
29. МОЛЯ да ни дадете СПРАВКА, съдържаща данни, необходими за изчисляване и разпределяне на количеството топлинна енергия за БГВ /битово горещо водоснабдяване/, определено по реда на т. 5 от Приложението към НТ, в това число:
а/ справка/данни в табличен вид или поднесени по друг подходящ начин за средното количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване за неотоплителен период и в тази връзка справка относно:
1. общото потребено количество гореща вода в сградата в кубични метри – през отоплителния, както и през неотоплителния период, в тази връзка моля да ни информирате относно обстоятелството къде се намират книгите с отчетите на общия водомер, както и моля да ни бъде издаден препис от същите;
2. крайното и началното показание на общия водомер, както и разликата между двете величини;
3. броят на работните дни на подгревателя за отчетните периоди
4. броят работни дни на подгревателя в АС за неотоплителния период
б/ справка/данни в табличен вид или поднесени по друг подходящ начин за относно средното количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за гореща вода за битови нужди за отоплителния период - в тази връзка справка относно:
5. определения температурен коефициент;
6. температурата на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване през дните с отопление; разликата между тези температури; - броя на дните за отчетния период с отопление, - усреднени данни за тази разлика
7. температурата на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване; броя на дните за периода по т. 1, разликата между тези температури; - броя на дните за отчетния период по т. 1, - усреднени данни за тази разлика
в/ СПРАВКА относно обстоятелството дали във всички имоти използваното количество гореща вода се отчита с водомери;
г/ Преписи от документите за отчет на показанията на водомерите за гореща вода за отчетните периоди на абонатите – при затруднения относно представянето им с оглед обема – моля да ни дадете възможност да се запознаем с тях на място в топлорайона, както и за своя сметка да направим преписи от същите;
д/ СПРАВКА относно броя работни дни на подгревателя за БГВ в АС за отоплителния период за отчетните периоди
е/ СПРАВКА в табличен вид или по друг подходящ начин с данни относно разликата между количеството вода, отчетено по водомера пред подгревателя за БГВ, и количеството гореща вода, отчетено от водомерите в отделните имоти, и изчислените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за потребители без водомери, както и дали тази разлика е разпределяна пропорционално на начисленото количество гореща вода между имотите.
30. МОЛЯ да ни дадете СПРАВКА, съдържаща данни относно отчетеното при отделните абонати количество топлинна енергия за отопление на отделните имоти
31. МОЛЯ да ни предоставите СПРАВКА, от която да е видно какви са данните относно отопляемите обеми на отделните абонати, с които разполагате, както и каква е инсталираната мощност и броя на отоплителните тела в в отделните апартаменти и др. обекти във входа.
32. МОЛЯ да ни предоставите справка относно обстоятелството през изминалия период извършвани ли са периодични проверки на индивидуалните измервателни уреди, както и да ни се предоставят документи в тази връзка.
ЗАНАПРЕД ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:
1. МЕСЕЧНИТЕ и други извънредни ОТЧЕТИ на топломера в АБОНАТНАТА СТАНИЦЯ да се извършват в присъствие на представител на етажната собственост;
2. ДОСТЪПЪТ на представители на дружеството до абонатната станция, демонтажът на съоръжения от АС да става единствено в присъствие на наш представител, като за всеки демонтаж и монтъж да бъдат съставяни съответни протоколи в минимум 2 екземпляра, както и да ни бъдат предоставяни преписи от всички сертификати за извършваните периодични проверки;
3. Да осигурите възможност отчетите и данните от топломера, сваляни по електронен път да ни се предоставят на съответен електронен носител;
4. Дяловото разпределение директно да бъде извършвано от Топлофикация София ЕАД, без възлагане на лице по чл. 139а от ЗЕ;
5. Допълнително – при решение на общото събрание – ще отправим искане да ни бъде осигурена възможност за извършване самостоятелна проверка на топломера в АС, като определите лице, което да извърши демонтажа му, както и в този период да ни информирате относно начина, по който ще бъде начислена сума за топлинна енергия за периода, през който топломерът е отстранен с цел проверката му; (В тази връзка моля да ни предоставите списък с лицензираните да извършват подобни проверки лица)
6. Моля да ни съдействате за изготвяне на изчисления, допускащи изключения от зависимостта по т. 6.1.1 от Приложението към Наредбата, като ни предоставите списък на правоспособните лица;
7. Моля да ни информирате относно обстоятелството къде се намират книгите с отчетите на общия водомер, както и моля да ни бъде издаден препис от същите;

СПРАВКИТЕ моля предоставяйте в табличен вид или поднесени по друг подходящ начин.
В СЛУЧАЙ, че не разполагате с част от данните, необходими за съответните справки, съответно с част от документите, препис от които сме изискали – МОЛЯ да ни уведомите относно причината за това, както и да ни предоставите останалите справки и документи, а за липсващите – да ни насочите към съответното лице, при което се намират и от което могат да бъдат получени.
МОЛЯ да ни уведомите относно удобен час, в който може представител на етажната собственост да посети Топлорайона и да се запознае с папката, по която се съдържат данни за етажната собственост на ВХОД „…….”, бл. ………., ж.к. …………., гр. София.
Посочваме данни за контакт, които моля да ползвате при необходимост от осигуряване достъп до сградата, както и за извършване на исканите проверки, изчисления и действия, а именно:
1. …………………………………………………., телефони за контакт: ……………………. ………………………………………………… e-mail: ……………………………………...
2. …………………………………………………., телефони за контакт: ……………………. ………………………………………………… e-mail: ……………………………………...
3. …………………………………………………., телефони за контакт: ……………………. …………………………………………………, e-mail: ……….……………………………...

................201....... година Заявител: ………………………..
Гр. София /…………………………………………………./
26 Януари 13, 23:25    Коментари (47694)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..30 край 
47694. CharlesWooge
22.09.17
18:21
<a href=http://effexorxr.us.org/>effexor</a> <a href=http://hydrochlorothiazide12.us.org/>Hydrochlorothiazide</a>
47693. JamesBlili
22.09.17
18:15
<a href=https://paydayloans.us.org/>cash advance</a>
47692. MichaelGor
22.09.17
17:52
c <a href= http://viagracvc.com/viagra-free-trial-offer >new viagra commercials</a> poor
laughed <a href=http://viagracvc.com/viagra-commercials>free sample viagra</a> adderall and viagra
47691. Joshuaalcok
22.09.17
17:37
h <a href= http://cialisxcp.com/cialis-price-comparison >cialis free trial voucher</a> that
glad <a href=http://cialisxcp.com/how-do-you-use-cialis>once a day cialis</a>
what happens if a woman takes cialis
47690. JamesDouri
22.09.17
17:23
p <a href= http://canadapharmacyeos.com/canadian-pharmacy-viagra/ >canadian pharmacy online</a> simple
use <a href=http://canadapharmacyeos.com/cialis/>canada pharmacy</a>
levitra
47689. AndrewSuify
22.09.17
17:09
f <a href= http://cialisxcp.com/does-generic-cialis-work >free cialis voucher</a> trouble
lived <a href=http://cialisxcp.com/is-cialis-better-than-viagra>low dose cialis</a>
cialis online pharmacy
47688. RobertHup
22.09.17
16:38
a <a href= http://viagracvc.com/herbal-viagra-cvs >girls viagra</a> father's
times <a href=http://viagracvc.com/viagra-side-effects>woman in viagra commercial</a> viagra causes cancer
47687. MichaelGor
22.09.17
16:30
l <a href= http://viagracvc.com/ordering-viagra-online >viagra over the counter walgreens</a> young
me <a href=http://viagracvc.com/all-natural-viagra>viagra best buy</a> cialis vs viagra
47686. Aaronphima
22.09.17
16:27
<a href=http://erythromycin500mg.us.org/>Order Erythromycin</a> <a href=http://lisinopril20mg.us.org/>order lisinopril online</a>
47685. Joshuaalcok
22.09.17
16:09
v <a href= http://cialisxcp.com/were-can-i-buy-cialis >adcirca vs cialis</a> thrown
is <a href=http://cialisxcp.com/does-tricare-cover-cialis>cialis and high blood pressure</a>
how to get cialis for free
47684. Donaldnit
22.09.17
16:00
На сайте <b>HotInfo.Ru</b> самый смешно анекдот

- Кто такой "задрот"?
- Это колобок, катящийся по дороге. Зад, Рот, Зад, Рот...
Ссылка по теме:
<a href=http://www.hotinfo.ru/prikolnie-zagadki/>Прикольные загадки</a>
Рекомендуем к вашему просмотру и прочтению. Будет весело, на сайте есть все, и даже больше!
47683. EverettGuesk
22.09.17
15:53
s <a href= http://canadapharmacyeos.com/canadian-pharmacy/ >canadian pharmacies</a> you
possible <a href=http://canadapharmacyeos.com/levitra/>canadian pharmacy viagra</a>
viagra
47682. JamesDouri
22.09.17
15:51
l <a href= http://canadapharmacyeos.com/levitra/ >canada pharmacy</a> trees
probably <a href=http://canadapharmacyeos.com/canadian-pharmacy-online/>viagra</a>
cialis
47681. Joshuaevorm
22.09.17
15:50
егрн сайт

<a href=http://fast-egrn.ru>заказать выписка из егрюл срочно с доставкой</a>
47680. Aaronphima
22.09.17
15:39
<a href=http://trazodone247.us.com/>Trazodone Hydrochloride</a>
47679. AndrewSuify
22.09.17
15:37
h <a href= http://cialisxcp.com/best-place-to-buy-cialis >cialis coupon</a> wife
oh <a href=http://cialisxcp.com/free-trial-cialis-online>buy generic cialis</a>
100 mg cialis
47678. Aaronphima
22.09.17
15:33
<a href=http://viagra247.us.com/>VIAGRA</a> <a href=http://trazodone247.us.com/>trazodone 25 mg</a> <a href=http://cialispills.us.org/>cialis pills online</a>
47677. PatrickCaf
22.09.17
15:31
выписка из егрюл заказать с доставкой москва

<a href=http://fast-egrn.ru>егрн сайт</a>
47676. Charlesdum
22.09.17
15:27
выписка из егрюл с доставкой
<a href=http://fast-egrn.ru>заказать выписку из егрюл из ифнс</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>выписка из егрюл срочно с доставкой москва</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>срочная выписка из егрн</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>выписка из егрюл за час москва</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>выписку из егрн срочно</a>
47675. Richardvop
22.09.17
15:27
срочная выписка из егрюл сроки получения 2017
<a href=http://fast-egrn.ru>заказать срочную выписку из егрн</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>выписки из егрюл с доставкой</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>егрн москва</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>выписка из егрюл заказать с доставкой</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>выписка из егрюл заказать с доставкой москва</a>
47674. DavidpruLa
22.09.17
15:20
выписка из егрюл без выходных
<a href=http://fast-egrn.ru>срочная выписка егрн с печатью</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>оплата за выписку в ифнс из егрюл</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>выписка из егрюл с доставкой москва</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>егрн срочно</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>выписка из егрюл доставка мск</a>
47673. Victorguerb
22.09.17
15:20
выписка из егрюл срочно с доставкой москва
<a href=http://fast-egrn.ru>срок годности выписки из егрн</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>заказать выписку егрн срочно</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>срочная выписка из егрн</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>егрн и огрн</a>
<a href=http://fast-egrn.ru>заказать сведения егрн</a>
47672. RobertHup
22.09.17
15:09
r <a href= http://viagracvc.com/do-you-need-a-prescription-for-viagra >viagra high blood pressure</a> turned
either <a href=http://viagracvc.com/viagra-single-pack>viagra coupon 2015</a> what are the side effects of viagra
47671. JamesBlili
22.09.17
14:21
<a href=https://paydayloans.us.org/>resource</a>
47670. JamesDouri
22.09.17
14:15
w <a href= http://canadapharmacyeos.com/canadian-pharmacies/ >viagra</a> chance
closed <a href=http://canadapharmacyeos.com/canadian-pharmacies/>canadian pharmacy viagra</a>
levitra
47669. Maxaillldrids
22.09.17
13:40
028 Сосудистая эректильная дисфункция 460
Указанные чувства требуют исключительно некого уменьшения глубины разрежения в барокамере и <a href=http://cpbed.menshealthed.ru/prodazha-dzhenerika-sialis/lechenie-sialisom-po-5-mg.php>лечение сиалисом по 5 мг</a> оживленно исчезают. Прислуга документ становится наиболее сосудистым и продолжительным. Лечение атеросклероза сосудов и конечностей.
Купить В одной таблетке Левитра для усиления эрекции <a href=http://cpbed.menshealthed.ru/preparati-dlya-uluchsheniya-potentsii/kakoy-preparat-samiy-bezopasniy-dlya-povisheniya-potentsii.php>какой препарат самый безопасный для повышения потенции</a> и Дапоксетин ради продления полового акта. Сколько лучше сиалис либо виагра - сиалис сколько лучше сиалис либо виагра сосудистей стекло, наравне троица, сколько лучше сиалис либо виагра <a href=http://pomosced.menshealthed.ru/kupit-viagra-s-dostavkoy/dapoksetin-30-mg-kupit-krasnodar.php>дапоксетин 30 мг купить краснодар</a>
Стоит отметить, сколько оптимальная рацион этого препарата составляет 50 мг в ход суток. Сексуальная активность представляет назначенный опасность быть заболеваниях сердца; в связи с этим перед началом любой терапии по поводу нарушений эрекции костоправ может посчитать нужным обследование сердечно-сосудистой системы. PRO с опросом о качестве и предлагают скидки. Силденафил не оказывает влияния для фармакокинетику ритонавира. Многочисленные клинические испытания показали, который силденафил эффективен около эректильных дисфункциях.
http://rusiallvi.menshealthed.ru/prodazha-dzhenerika-viagri/tabletki-dlya-potentsii-dinamiko.php
http://www.italynews.ru/italyclub/index.php?showuser=111436
http://motolive.ru/forum/index.php?showuser=4426
http://vrzinc.com/bbs/home.php?mod=space&uid=16690
http://www.kjfxw.com/space-uid-781951.html
http://home666.ca/bbs/home.php?mod=space&uid=676554
47668. AndrewSuify
22.09.17
13:18
g <a href= http://cialisxcp.com/buy-cialis-from-canada >average dose of cialis</a> a
air <a href=http://cialisxcp.com/free-sample-cialis>cialis price costco</a>
buying cialis without prescription
47667. CharlesWooge
22.09.17
13:16
<a href=http://effexorxr.us.org/>Effexor</a> <a href=http://medrolpack.us.org/>medrol pack</a>
47666. CharlesWooge
22.09.17
13:10
<a href=http://fluoxetine247.us.com/>Fluoxetine Online</a> <a href=http://colchicine247.us.com/>Generic Colchicine</a> <a href=http://cymbaltageneric.us.org/>Cymbalta</a>
47665. CharlesWooge
22.09.17
12:47
<a href=http://hydrochlorothiazide12.us.org/>Hydrochlorothiazide</a> <a href=http://cephalexin250mg.us.org/>cephalexin 250 mg</a>
47664. KennethmeS
22.09.17
12:44
<a href=http://trazodone247.us.com/>trazodone</a> <a href=http://viagra247.us.com/>viegra</a>
47663. BennyDrOrb
22.09.17
12:43
<a href=http://viagra247.us.com/>viaga</a> <a href=http://colchicine247.us.com/>colchicine</a> <a href=http://cialis365.us.com/>Cialis Pills</a>
47662. Isaiasvum
22.09.17
12:00
Buy lamininе LPGN $ 23-32. Any country + Work at home. Skype evg7773 language Russian
47661. JamesDouri
22.09.17
11:13
f <a href= http://canadapharmacyeos.com/levitra/ >levitra</a> especially
fact <a href=http://canadapharmacyeos.com/canada-pharmacy/>cialis</a>
canadian pharmacies
47660. BillyAppam
22.09.17
11:10
<a href=http://cymbaltageneric.us.org/>cymbalta generic</a> <a href=http://viagra247.us.com/>generic viagra online</a>
47659. CharlesWooge
22.09.17
11:09
<a href=http://bupropionsr150mg.us.org/>Bupropion</a>
47658. CharlesWooge
22.09.17
10:57
<a href=http://colchicine247.us.com/>buy colchicine</a> <a href=http://indocin247.us.com/>visit your url</a>
47657. Stewartfup
22.09.17
10:39
<a href=http://cialispills.us.org/>cialis pills</a> <a href=http://indocin247.us.com/>Indocin Tablets</a> <a href=http://colchicine247.us.com/>buy colchicine</a>
47656. RobertHup
22.09.17
10:38
f <a href= http://viagracvc.com/organic-viagra >viagra in mexico</a> hoped
quite <a href=http://viagracvc.com/kamagra-vs-viagra>viagra para mujeres</a> generic viagra 100mg
47655. MichaelGor
22.09.17
10:35
q <a href= http://viagracvc.com/substitutes-for-viagra >pfizer viagra 100mg</a> calling
degree <a href=http://viagracvc.com/viagra-football-commercial>canadian online pharmacy viagra</a> viagra generic name
47654. AlfredTes
22.09.17
10:22
<a href=http://medrolpack.us.org/>medrol 4mg pak</a>
47653. Brettveink
22.09.17
10:13
<a href=http://cephalexin250mg.us.org/>Cephalexin 250 Mg</a> <a href=http://cheapvardenafil365.us.com/>cheap vardenafil</a>
47652. Joshuaalcok
22.09.17
10:06
k <a href= http://cialisxcp.com/cialis-free-trial-printable-coupon >how to make cialis more effective</a> deal
their <a href=http://cialisxcp.com/how-to-get-cialis-prescription>cialis cost with insurance</a>
best online pharmacy for generic cialis
47651. AndrewSuify
22.09.17
10:00
b <a href= http://cialisxcp.com/cialis-once-a-day >what does cialis look like</a> wild
easily <a href=http://cialisxcp.com/how-cialis-works>coupon cialis</a>
what does a cialis pill look like
47650. JamesDouri
22.09.17
09:43
f <a href= http://canadapharmacyeos.com/canada-pharmacy/ >viagra</a> couldn't
among <a href=http://canadapharmacyeos.com/canadian-pharmacy-viagra/>viagra</a>
canada pharmacy
47649. EverettGuesk
22.09.17
09:35
i <a href= http://canadapharmacyeos.com/canadian-pharmacy-viagra/ >canadian pharmacy online</a> making
common <a href=http://canadapharmacyeos.com/cialis/>viagra</a>
canadian pharmacies
47648. MatthewPhony
22.09.17
09:26
mail order pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
pharmacy tech
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciprofloxacina-500>ciprofloxacina 500</a>
international pharmacies that ship to the usa
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?revatio-vs-viagra">revatio vs viagra</a>
47647. Petertix
22.09.17
08:47
w <a href= http://canadapharmned.com >canadian pharmacy cialis</a> much
scarcely <a href=http://canadapharmned.com>cheap cialis</a>
cheap viagra
47646. Greggsar
22.09.17
08:38
gdtlubi

http://www.nottinghamstudent.co.uk/air-max-one-2014-014.html
http://www.dangerouslyclose.co.uk/air-max-90-black-white-grey-565.htm
http://www.design-ontap.co.uk/nike-lunar-size-13-806.php
http://www.hitamerica.co.uk/ray-ban-junior-wayfarer-pink-180.htm
http://www.stadium-mk.co.uk/longchamp-le-pliage-small-tote-navy-039.html

<a href=http://www.corx.co.uk/roshe-flyknit-se-591.php>Roshe Flyknit Se</a>
<a href=http://www.adams-food-ingredients.co.uk/hollister-joggers-for-girls-299.htm>Hollister Joggers For Girls</a>
<a href=http://www.marchpast.co.uk/nike-presto-uk-sale-844.htm>Nike Presto Uk Sale</a>
<a href=http://www.amazinglazinwillenhall.co.uk/stan-smith-primeknit-buy-492.htm>Stan Smith Primeknit Buy</a>
<a href=http://www.rotherbridge.org.uk/abercrombie-and-fitch-mens-hoodies-sale-717.htm>Abercrombie And Fitch Mens Hoodies Sale</a>
47645. TommieBeefe
22.09.17
08:15
o <a href= http://cialisned.com >cialis price</a> you'll
on <a href=http://cialisned.com>cialis online</a>
cheap cialis
47644. CharlesEnaby
22.09.17
08:15
g <a href= http://canadapharmned.com >canadian pharmacy cialis</a> latter
town <a href=http://canadapharmned.com>buy viagra</a>
cheap cialis
47643. JamesGed
22.09.17
08:14
c <a href= http://cialisned.com >cheap cialis</a> dead
please <a href=http://cialisned.com>cialis price</a>
cheap cialis
47642. Petertix
22.09.17
07:07
i <a href= http://canadapharmned.com >canadian pharmacy cialis</a> doing
was <a href=http://canadapharmned.com>canadian pharmacy cialis</a>
canadian pharmacy viagra
47641. CharlesEnaby
22.09.17
06:38
q <a href= http://canadapharmned.com >viagra without prescription</a> move
held <a href=http://canadapharmned.com>buy viagra</a>
cheap cialis
47640. TommieBeefe
22.09.17
06:31
b <a href= http://cialisned.com >buy cheap cialis</a> lived
word <a href=http://cialisned.com>generic cialis</a>
cheap cialis
47639. JamesGed
22.09.17
06:22
j <a href= http://cialisned.com >generic cialis</a> third
reading <a href=http://cialisned.com>buy cialis</a>
buy cialis
47638. RobertCoulp
22.09.17
06:11
j <a href= http://viagraned.com >buy viagra online</a> service
enough <a href=http://viagraned.com>viagra safely online</a>
viagra for less money
47637. AlohalisLex
22.09.17
05:58
ноутбук без аккумулятора
купить аккумулятор для нетбука asus eee pc

http://akkum-e.ru/wp-content/uploads/2016/04/14263.jpg

http://spb.battery96.ru/shop/notebook-batteries/fujitsu/laptop-battery-for-fujitsu-amilo-pro-v3405-v3505-v3525-v8210-111v-4400mah-btp-bak8-btp-b4k8-btp-b5k8-btp-c0k8-btp-b7k8-btp-b8k8/ - Аккумулятор MS2239 для Fujitsu V3405
http://spb.battery96.ru/shop/notebook-batteries/lenovo-laptop-batteries/laptop-battery-for-lenovo-ideapad-s10-2-series-111v-5200mah-l09c3b11/ - Аккумулятор L09C3B11 для Lenovo S10-2

Посему тупо заменить битые банки новыми - затея идиотская. Во-первых, как минимум надо будет перепрошить контроллер. Во-вторых, менять банки надо все сразу - старые с новыми нормально сосуществовать НЕ БУДУТ - у них разные характеристики, соответственно, заряжаться и разряжаться они будут по-разному, и контролер расценит это как старение или неисправность.
Тут наверное та-же история что и с картриджами для принтеров.Аккумулятор помечаеться как неисправный и какие банки не ставь ..просто так толку не будет.Скоро видимо самому придеться озадачиваться на эту тему 15 минут держит .

http://spb.battery96.ru/shop/notebook-batteries/lenovo-laptop-batteries/laptop-battery-111v-3600mah-for-lenovo-ibm-0A36287-101-160-100554-111055/
http://spb.battery96.ru/shop/notebook-batteries/sony-laptop-batteries/laptop-battery-111v-6600mah-for-sony-vaio-VGN-SZ35B-B-VGN-SZ54-VGN-SZ54B-B-VGN-SZ55-VGN-SZ55B-B-VGN-SZ55GN-B-101-185-100439-111959/
47636. JamesquodS
22.09.17
05:39
e <a href= http://viagraned.com >viagra without prescription</a> box
makes <a href=http://viagraned.com>buy viagra online</a>
cheap viagra
47635. Petertix
22.09.17
05:22
h <a href= http://canadapharmned.com >canadian pharmacy</a> sent
comes <a href=http://canadapharmned.com>cheap cialis</a>
canadian pharmacy viagra
47634. 8va2lvfa
22.09.17
05:20
adhd90gjkcnqcqk2qx

<a href=http://google.us>google</a>

<a href=http://google.us>google</a>

me3k4b9dxuhdbcfvvs
47633. fautytailar
22.09.17
05:17
Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев раскритиковал игрока сборной России Юрия Жиркова, получившего красную карточку в матче Кубка конфедераций с мексиканцами.
http://regnum.ru/news/sport/2292426.html
<a href=http://regnum.ru/news/sport/2292426.html>http://regnum.ru/news/sport/2292426.html</a>
Особенно сильно Лебедеву не понравилась игра российского голкипера Игоря Акинфеева, который пропустил два мяча в свои ворота, а также Юрия Жиркова, который во втором тайме получил красную карточку за удар локтем в лицо соперника.
47632. Danielvunda
22.09.17
05:15
Buy lamininе LPGN $ 15-23-32. Any country + Work at home. Skype evg7773 language Russian
47631. Stephenbub
22.09.17
05:13
Новая красивая эротика <a href=http://eroplus.info/category/%d1%8d%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b8/>эротика смотреть онлайн</a>

Лучшая эротические обои <a href="http://eroplus.info/">обои на рабочий стол девушки</a>
47630. NatalieSnumn
22.09.17
05:01
This message is posted here using XRumer + XEvil 3.0
XEvil 3.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.
47629. CharlesEnaby
22.09.17
04:59
l <a href= http://canadapharmned.com >canadian pharmacy</a> real
beautiful <a href=http://canadapharmned.com>canada pharmacy</a>
buy viagra
47628. TommieBeefe
22.09.17
04:47
g <a href= http://cialisned.com >cialis online</a> happened
us <a href=http://cialisned.com>cialis online</a>
buy cialis
47627. RobertCoulp
22.09.17
04:33
d <a href= http://viagraned.com >buy viagra online</a> anything
without <a href=http://viagraned.com>cheap viagra</a>
viagra
47626. Stanislavvex
22.09.17
03:56
<a href=>Zisolla rhync ababilleft</a>
<a href=>vef luctuarloxova Enrich</a>
<a href=>audirl PatWancestealat Mussteewthegund</a>
adderve acext PefGeriases
47625. rjaih
22.09.17
03:52
Sexy Hot Porn Sex. Free Pirno Clips. <a href="https://rajwap.pro/">https://rajwap.pro/</a> Xxx Hot Pussy Fuck. Teen Sex Veidos.
47624. JamesquodS
22.09.17
03:51
o <a href= http://viagraned.com >viagra</a> doctor
too <a href=http://viagraned.com>buy cheap viagra</a>
viagra safely online
47623. Petertix
22.09.17
03:38
e <a href= http://canadapharmned.com >cheap viagra</a> without
lost <a href=http://canadapharmned.com>viagra without prescription</a>
canadian pharmacy cialis
47622. CharlesEnaby
22.09.17
03:23
f <a href= http://canadapharmned.com >canada pharmacy</a> are
aware <a href=http://canadapharmned.com>viagra without prescription</a>
cheap viagra
47621. Willieonesk
22.09.17
03:22
Приветствую! Класный у вас сайт!
Нашёл интересное в сети: <a href=http://energynews.su/7261-svodka-novostey-novorossii-14-iyulya-2014-g.html> Сводка новостей Новороссии. 14 июля 2014 г. </a>
http://energynews.su/25343-v-seti-pokazali-kak-vyglyadit-fukusima-cherez-55-let-posle-avarii.html <b> В сети показали, как выглядит Фукусима через 5,5 лет после аварии </b>
http://energynews.su/21118-kontrol-za-vystrelom-kongressmeny-ssha-bastuyut-trebuya-uzhestochit-zakon-ob-oruzhii.html
http://energynews.su/19412-spasenie-v-ekstremalnyh-usloviyah-korrespondent-rt-pobyval-na-ucheniyah-vdv-v-arktike.html
<a href=http://energynews.su/>http://energynews.su/</a>
47620. riaci
22.09.17
03:17
Sexy Teen Fuckers. Teen Ass Porn Free. <a href="https://rajwap.pro/">https://rajwap.pro</a> Old Hot Pussy. Babes Porn Vedios.
47619. TommieBeefe
22.09.17
03:05
p <a href= http://cialisned.com >cialis price</a> call
colour <a href=http://cialisned.com>cialis price</a>
buy cialis
47618. RobertCoulp
22.09.17
02:54
n <a href= http://viagraned.com >viagra without prescription</a> touched
chair <a href=http://viagraned.com>buy viagra online</a>
viagra special offers
47617. AlfredTes
22.09.17
02:45
<a href=http://bupropionsr150mg.us.org/>Bupropion SR 150 Mg</a> <a href=http://cephalexin250mg.us.org/>cephalexin capsules</a>
47616. JamesBlili
22.09.17
02:45
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>
47615. JamesGed
22.09.17
02:40
c <a href= http://cialisned.com >buy cheap cialis</a> history
send <a href=http://cialisned.com>generic cialis</a>
cialis online
47614. JamesquodS
22.09.17
02:02
f <a href= http://viagraned.com >viagra without prescription</a> around
a <a href=http://viagraned.com>cheap viagra</a>
viagra special offers
47613. Petertix
22.09.17
01:57
f <a href= http://canadapharmned.com >canadian pharmacy viagra</a> feet
marriage <a href=http://canadapharmned.com>canadian pharmacy</a>
canadian pharmacy
47612. CharlesEnaby
22.09.17
01:50
p <a href= http://canadapharmned.com >viagra without prescription</a> anybody
afterwards <a href=http://canadapharmned.com>cheap cialis</a>
canadian pharmacy viagra
47611. worfed
22.09.17
01:36
Любишь разгадывать кроссворды и сканворды?
[img]http://ped-kopilka.ru/images/12(17).jpg[/img]

[url=http://wordbase.ru/]wordbase.ru[/url]
47610. AnniskJek
22.09.17
01:36
Компания мир ремонта [url=http://1domstroy.ru/]http://1domstroy.ru/[/url] информация, отзывы о работодателе мир ремонта [url=http://1domstroy.ru/]http://1domstroy.ru/[/url] .
Капитальный ремонт дома [url=http://domostroyka.net/]http://domostroyka.net/[/url] это еще и выгодная инвестиция в вашу зарубежную недвижимость.
А в принципе, подарком [url=http://donpozitiv.com/]http://donpozitiv.com/[/url] для мужчины может быть любая на первый взгляд неприглядная вещь.
Выгодный интернет магазин предлагает ремонт авто на сайте [url=http://hello-moto.com/]http://hello-moto.com[/url] с гарантией, действуют скидки.
Остается только добавить, что наши понтоны, на которых мы все строим [url=http://vipremontdom.ru/]http://vipremontdom.ru/[/url].
Для вас в нашей организации продвижение сайтов [url=http://tiprus.com]http://www.tiprus.com/[/url] предлагаем со скидкой, недорого.
[url=http://kulinap.com]выпечка[/url]
Женская красота [url=http://ladypozitiv.com/]http://ladypozitiv.com/[/url] и мужской ум большей частью пагубны для их обладателей.
Есть возможность купить сладкие подарки [url=http://fun-lab.com.ua/]http://fun-lab.com.ua/[/url] к новому году оптом.
Например, мы можем вручить комнатное растение в подарок [url=http://alan-smile.com/]http://alan-smile.com/[/url] женщине.
Строительство дома [url=http://stroykavip.com/]http://stroykavip.com/[/url] самостоятельно, своими силами и своими руками.
Предлагается недорого женский журнал [url=http://nice8.org/]http://nice8.org/[/url] по ценам производителя, обращайтесь.
День рождения компании мир ремонта [url=http://domstroyka.com/]http://domstroyka.com/[/url] 1 августа 1996 года.
[url=http://active-travels.ru/]http://active-travels.ru[/url]
Женский сайт [url=http://7nebo.org/]http://7nebo.org/[/url] обо всем – красота, здоровье, мода и стиль, фитнес.
Добро пожаловать страна красоты женский сайт [url=http://goldwomen.net/]http://goldwomen.net/[/url], женский интернет журнал о красоте, салоны красоты.
Монолог павла воли, посвященный женским секретам [url=http://donlady.ru/]http://donlady.ru/[/url] и загадкам, а также мужской прямоте и простоте.
Каким образом владелец женского клуб [url=http://ladyvipclub.ru/]http://ladyvipclub.ru/[/url] а оплачивает работу приглашенных специалистов.
Компания мир ремонта [url=http://newremont.net/]http://newremont.net/[/url] информация, отзывы о работодателе мир ремонта [url=http://newremont.net/]http://newremont.net/[/url] .
Чтобы связаться с мир ремонт [url=http://remontland.com/]http://remontland.com/[/url] а хдмюг, зарегистрируйтесь на facebook сегодня.
Сейчас по технологии [url=http://ekenergo.com.ua/]быстровозводимых зданий[/url] строятся как жилые помещения, так и производственные.
[url=http://stroyprorab.com/]http://stroyprorab.com/[/url]
Очень важный женский секрет [url=http://dhora.com/]http://dhora.com/[/url] красоты позволяет сохранить локти и колени от сухости и потемнения.
Расходы по сносу, демонтажу и охране объектов, прекращенных строительство [url=http://remstroyvip.ru/]http://remstroyvip.ru/[/url] м;.

Как преподнести очень дорогой подарок [url=http://udivit.com/]http://udivit.com/[/url], не вызывая зависти и дискредитации получателя.
47609. DanielPot
22.09.17
01:27
Купить латунь круг по выгодной цене в Санкт-Петербурге [url=http://block-metal.ru/latun-krug]Show more>>>[/url]
47608. TommieBeefe
22.09.17
01:26
u <a href= http://cialisned.com >cheap cialis</a> gate
brought [url=http://cialisned.com]generic cialis[/url]
buy cheap cialis
47607. RobertCoulp
22.09.17
01:18
i <a href= http://viagraned.com >viagra special offers</a> himself
worth [url=http://viagraned.com]viagra[/url]
buy cheap viagra
47606. Petertix
22.09.17
00:19
s <a href= http://canadapharmned.com >canadian pharmacy viagra</a> promised
paper [url=http://canadapharmned.com]cheap viagra[/url]
buy viagra
47605. CharlesEnaby
22.09.17
00:16
b <a href= http://canadapharmned.com >viagra without prescription</a> broken
arms [url=http://canadapharmned.com]canadian pharmacy[/url]
canadian pharmacy cialis
47604. JamesquodS
22.09.17
00:16
x <a href= http://viagraned.com >viagra for less money</a> object
happiness [url=http://viagraned.com]cheap viagra[/url]
viagra without prescription
47603. TommieBeefe
21.09.17
23:49
w <a href= http://cialisned.com >cheap cialis</a> cause
art [url=http://cialisned.com]cialis online[/url]
cialis price
47602. RobertCoulp
21.09.17
23:43
l <a href= http://viagraned.com >viagra for less money</a> lives
near [url=http://viagraned.com]viagra without prescription[/url]
viagra for less money
47601. CalvinJam
21.09.17
23:40
[url=https://nedicom.ru]Адвокат[/url]
47600. TomekaEndaf
21.09.17
23:39
[url=http://angeladorer.com/]порно молоденьких зрелых дам[/url]

[url=http://angeladorer.com/]порно молоденькие крупно[/url]

[url=http://angeladorer.com/]порно видео молоденьких девушек[/url]
47599. ArkadiyCaw
21.09.17
23:25
Весь вечер наблюдал содержимое инета, и к своему восторгу увидел полезный сайт. Гляньте: [url=http://24frm.biz]http frm24 biz[/url] . Для нас этот веб-сайт оказался довольно важным. Всего доброго!
47598. FrankBics
21.09.17
23:15
[url=http://bit.ly/2doNLIP]оптимизация сайта под поисковые системы[/url]
с помощью агрегатора сайтов

[url=http://site-agregator.ru][img]http://s45.radikal.ru/i110/1702/c6/e28611ea9003.gif[/img][/url]


<a href=http://bit.ly/2doNLIP>пошаговое продвижение сайта</a>$$+$$*
47597. JamesBlili
21.09.17
22:58
[url=https://paydayloans.us.org/]PAYDAYLOANS.US.ORG[/url]
47596. JamesGed
21.09.17
22:55
m <a href= http://cialisned.com >buy cheap cialis</a> these
saying [url=http://cialisned.com]buy cialis[/url]
buy cialis
47595. CharlesEnaby
21.09.17
22:40
r <a href= http://canadapharmned.com >cheap viagra</a> world
bent [url=http://canadapharmned.com]cheap viagra[/url]
canadian pharmacy viagra
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1439