[BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(6903)
Глог
Видео

БЛОГ АРХИВ
«« юли 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Лични файлове Фото Галерия

Глог 23:25
« Обратно
ЗАЯВЛЛЕНИЕ ДО ТОПЛОФИКАЦИЯ ЗА ОБОБЩЕНА СПРАВКА
ДО
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” 23 Б, Ж.К.БОРОВО,
1680 СОФИЯ

З А Я В Л Е Н И Е
за предоставяне на ОБОБЩЕНА СПРАВКА за ВХОД „…..”, на жилищен БЛОК …..,
находящ се в ж.к. „……” - …….. част, гр. СОФИЯ

От: ……………………………………………………………………, ЕГН ………………………….., с адрес ………. ………………………………………………………………. – домоуправител на ВХОД „…….”, на бл. …………, ж.к. …………., гр. София

Относно: предоставяне на обобщена справка за ВХОД „……..”, на жилищен БЛОК …….., находящ се в ж.к. ………….., гр. София
Уважаеми Господа,
Във връзка с предстоящо свикване на Общото събрание на етажната собственост на ВХОД „Г”, на жилищен БЛОК 319, находящ се в ж.к. ДРУЖБА-2, гр. София, което ще бъде проведено в края на месец януари, 2013 година с цел определяне на Комисия за провеждане ревизия относно доставената и разпределена на абонатите във входа топлинна енергия за изминалите 10 години, МОЛИМ да ни предоставите копия от следните ДОКУМЕНТИ и СПРАВКИ:
1. Препис от картоните, на които са отбелязвани отчетите на общия топломер в Абонатната станция – при невъзможност да се предоставят картони с отчети за 10 години, моля да ни уведомите каква е причината за това, както и да ни предоставите преписи от наличните картони – Допълнително на домоуправителя, както и на Комисията, която ще бъде назначена – моля да се предоставят и оригиналите за констатация;
2. СПРАВКА, с която да ни предоставите данни и информация относно съоръженията в абонатната станция, в това число – брой съоръжения, производител, марка, модел, фабричен номер, година на производство, дата на поставянето им в Абонатната станция - Допълнително МОЛЯ да ни предоставите преписи от документите относно техническите характеристики на документите, издадени от самия производител – по възможност на български език /при липса на български – на езика, на който са предоставени на дружеството при покупката им/;
3. Относно средствата за измерване /ТОПЛОМЕРИТЕ/ – в абонатната станция – МОЛЯ да ни предоставите преписи от следните документи:
а/ СЕРТИФИКАТИ /свидетелства/ за първоначална и извършени периодични проверки, от които да е видно, че отговарят на изискванията на ЗАКОНА ЗА ИЗМЕРВАНИЯТА и Закона за техническите изисквания към продуктите,
б/ протоколи за демонтаж и протоколи за монтаж;
в/ СПРАВКА относно паметта на същите, в това число за какъв период топломерът може да съхранява данни; на какъв период от време е настроен да запаметява данните и може ли този период да бъде пренастроен на по-кратък – месечен, седмичен, ежедневен и т.н. В какъв вид се съхраняват данните в топломера и какъв софтуер е необходим, за да бъдат разчетени. Моля да ни предоставите данни относно ползвания от дружеството софтуер – в това число производител, година на закупуване, лицензиран ли е и т.н.; Във връзка с пренасяне на данните от топломера към базата данни на дружеството – с цел установяване на достоверността им се нуждаем и от справка относно качеството на вашия терминал и за неговите параметри и възможности за правилно обработване и съхраняване на снетата информация от топломера;
г/ едновременно моля да ни информирате относно Заповедите за определяне периодичността на последващите проверки. При наличието им при вас – моля да ни предоставите препис от същите.
4. СПРАВКА относно лицата, осъществили първоначалната и периодични проверки, /наименование, БУЛСТАТ/ЕИК номер, седалище и адрес на управление, място на извършване на дейността, телефони за контакт, лице за контакт/, както и документи, удостоверяващи правото им да извършват подобни проверки.
5. СПРАВКА относно технологичните разходи от топлоотдаване за единица време поотделно – за всяко едно от съоръженията в абонатната станция по данни от производителя и обобщено – за всички съоръжения общо;
6. СПРАВКА, от която да стане ясно провеждани ли са експерименти от топлопреносното предприятие за изчисляване на технологични разходи от топлоотдаване за единица време от съоръженията в абонатната станция, като при наличие на такива моля да ни предоставите справка за получените експериментални резултати;
7. При различие между данните на производителя по т. 3 и експертименталните резултати по т. 4 от заявлениято, моля да ни информирате кои изходни данни се ползват при редуциране на количеството топлинна енергия с технологичните разходи по чл. 58 от действащата Наредба за топлоснабдяването, както и каква е причината да се ползват избраните данни;
8. СПРАВКА в табличен вид относно средната стойност на температурата на топлоносителя на подаващата магистрала за всеки един от месеците за изминалите 10 години;
9. СПРАВКА в табличен вид относно средната стойност на температурата на топлоносителя на връщащата магистрала на съответния топлоизточник за всеки един от месеците за изминалите 10 години;
10. СПРАВКА относно средната стойност на температурата на почвата на дълбочина 125 cm (за всеки един от месеците през изминалите 10 години), ползвана при изчисляване на технологичните разходи, както и дали ползваната във формулата по т.4.1. от Приложението към Наредбата температура се разминава с данните на НИХМ към БАН. При разминаване – моля да ни уведомите каква е причината за това.
11. Моля да ни информирате относно обстоятелството ползвате ли устройство – терминал, посредством който по електронен път се свалят данните от топломера в Абонатната станция, като в такъв случай моля да ни предоставите справка, съдържаща данни за производителя на терминала, година на производство, марка, модел, фабричен номер, дата на закупуването му, както и начална дата /момент/, от която дружеството е започнало да го ползва при снемане на данните от топломера в Абонатната станция на входа; Съответно какви са параметрите на притежаваната от терминала памет, както и по какъв начин е разпределено пазенето на данните в паметта.
12. Моля да ни информирате относно начина, по който се свалят данните по електронен път, в това число какви са изискванията за сваляне на данните – от какво разстояние могат да бъдат свалени, посредством кабел или безжично се извършва снемането на данните, необходима ли е човешка намеса, в колко часа и на каква дата се извършва свалянето и ако свалянето става в 0.00 часа посредством човешка намеса – моля да ни информирате относно лицето/лицата, извършващи отчета (снемането на данните от топломера);
13. МОЛЯ да ни предоставите четливи преписи от всички действащи за визирания период от 10 години ОБЩИ УСЛОВИЯ на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД, в това число да ни информирате относно датата на публикуването им в ДВ, както и дали същите са публикувани в местни или централни ежедневници – съответно кои и на коя дата /кой брой/;
14. МОЛЯ да ни предоставите намиращите се при вас протоколи с решения на Общото събрание на етажната собственост, свързани с избор на фирма за дялово разпределение, списъци с подписалите тези протоколи, предоставените с протоколите други документи, в това число – акт за разпределение на кубатурата, списъци, на които собствениците са заявили брой радиатори, брой индивидуални топломери, брой винтили и др.;
15. МОЛЯ за препис от договорите между дружеството и фирмата за дялово разпределение, като ни информирате относно срока на договорите и дали същите са продължавани;
16. МОЛЯ да ни уведомите има ли, респективно кои и колко на брой са апартаментите, във входа: без радиатори, без поставени уреди за индивидуално отчитане на отоплителните тела, съответно – дата на сваляне на радиаторите и период, през който абонатът е бил без радиатори;
17. МОЛЯ да ни информирате изключвано ли е отоплението на общите части във входа, дата на изключването, по чие искане е станало това, както и да ни предоставите съответно препис от съставения акт за изключване/включване;
18. МОЛЯ да ни информирате относно метода и реда, по който на тези абонати /по т. 17/ се разпределя енергията, както и относно метода, по който на целия вход се разпределя енергията – по т. 9 от Наредбата или по друг метод;
19. МОЛЯ да ни информирате относно обстоятелството възможно ли е дяловото разпределение на топлинната енергия между клиентите в сгради - етажна собственост, занапред да се извършва директно от топлопреносното предприятие или от доставчик на топлинна енергия самостоятелно, без възлагане на лице, вписано в публичния регистър по чл. 139а от ЗЕ съобразно чл. 139, ал. 2 от ЗЕ.
20. МОЛЯ да ни уведомите през изминалите 10 години дали, съответно кога се е налагало допълване на сградната инсталация и дали КТЕ, изразходвано за това е приспадано от КТЕ за разпределение;
21. СПРАВКА, от която да стане видно върху какви данни се извършва дяловото разпределение на сградна инсталация, в това число:
1. обща проектна мощност за отопление на сградата и данните по проект ли използвате или данни получени от извършени изчисления;
2. денградуси за отчетните периоди, а в тази връзка –
-- продължителност на отчетните периоди в дни – в това число начална
крайна дата на всеки един от отчетните периоди;
-- средна външна температура на населеното място за отчетните периоди;
3. външна изчислителна температура за отчетните периоди;
4. отопляем обем на сградата по проект;
5. отопляем обем на имотите по проект
22. Във връзка с искането по т. 21 – моля да ни информирате относно обстоятелството извършвани ли са изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице и/или лицето по чл. 139б ЗЕ, като в този случай ни уведомите какви са резултатите от тези изчисления, както и ни предоставите препис от документите, удостоверяващи лицето, от което са извършени, датата на извършването им, получените резултати;
23. Моля да ни съдействате за изготвяне на подобни изчисления, допускащи изключения от зависимостта по т. 6.1.1 от Приложение окъм Наредбата, като ни насочите към правоспособно лице;
24. МОЛЯ да ни осведомите подробно кои са факторите, оказващи влияние върху мощността на сградната инсталация, дали сред тях влиза отопляемия обем на сградата и броя на апартаментите без отопление – респективно изключването на апартаменти води ли до промяна на мощността на сградната инсталация.
25. МОЛЯ да ни уведомите какви данни за мощност за отопление на сградата ползвате – дали проектната мощност или към нея добавяте и присъединена работна мощност за отопление – респективно ни информирате относно датата и причината за тази присъединена работна мощност
26. МОЛЯ да ни уведомите дали тръбите в сградата са изолирани, кога е извършено това, както и от кое лице;
27. МОЛЯ да ни дадете СПРАВКА относно прогнозните дялове на отделните абонати за отопление и БГВ през изминалите 10 години;
28. Моля да ни дадете таблична СПРАВКА относно ПОМЕСЕЧНОТО:
- количество топлинна енергия, начислявано на входа по показания на общия топломер в Абонатната станция;
- количеството топлоенергия за технологични разходи за всеки един от месеците, което е било отчислено;
- количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация;
- количеството топлинна енергия за отопление на общите части;
- количеството топлинна енергия за отопление на отделните апартаменти;
- количеството топлоенергия за подгряване на гореща вода
29. МОЛЯ да ни дадете СПРАВКА, съдържаща данни, необходими за изчисляване и разпределяне на количеството топлинна енергия за БГВ /битово горещо водоснабдяване/, определено по реда на т. 5 от Приложението към НТ, в това число:
а/ справка/данни в табличен вид или поднесени по друг подходящ начин за средното количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване за неотоплителен период и в тази връзка справка относно:
1. общото потребено количество гореща вода в сградата в кубични метри – през отоплителния, както и през неотоплителния период, в тази връзка моля да ни информирате относно обстоятелството къде се намират книгите с отчетите на общия водомер, както и моля да ни бъде издаден препис от същите;
2. крайното и началното показание на общия водомер, както и разликата между двете величини;
3. броят на работните дни на подгревателя за отчетните периоди
4. броят работни дни на подгревателя в АС за неотоплителния период
б/ справка/данни в табличен вид или поднесени по друг подходящ начин за относно средното количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за гореща вода за битови нужди за отоплителния период - в тази връзка справка относно:
5. определения температурен коефициент;
6. температурата на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване през дните с отопление; разликата между тези температури; - броя на дните за отчетния период с отопление, - усреднени данни за тази разлика
7. температурата на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване; броя на дните за периода по т. 1, разликата между тези температури; - броя на дните за отчетния период по т. 1, - усреднени данни за тази разлика
в/ СПРАВКА относно обстоятелството дали във всички имоти използваното количество гореща вода се отчита с водомери;
г/ Преписи от документите за отчет на показанията на водомерите за гореща вода за отчетните периоди на абонатите – при затруднения относно представянето им с оглед обема – моля да ни дадете възможност да се запознаем с тях на място в топлорайона, както и за своя сметка да направим преписи от същите;
д/ СПРАВКА относно броя работни дни на подгревателя за БГВ в АС за отоплителния период за отчетните периоди
е/ СПРАВКА в табличен вид или по друг подходящ начин с данни относно разликата между количеството вода, отчетено по водомера пред подгревателя за БГВ, и количеството гореща вода, отчетено от водомерите в отделните имоти, и изчислените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за потребители без водомери, както и дали тази разлика е разпределяна пропорционално на начисленото количество гореща вода между имотите.
30. МОЛЯ да ни дадете СПРАВКА, съдържаща данни относно отчетеното при отделните абонати количество топлинна енергия за отопление на отделните имоти
31. МОЛЯ да ни предоставите СПРАВКА, от която да е видно какви са данните относно отопляемите обеми на отделните абонати, с които разполагате, както и каква е инсталираната мощност и броя на отоплителните тела в в отделните апартаменти и др. обекти във входа.
32. МОЛЯ да ни предоставите справка относно обстоятелството през изминалия период извършвани ли са периодични проверки на индивидуалните измервателни уреди, както и да ни се предоставят документи в тази връзка.
ЗАНАПРЕД ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:
1. МЕСЕЧНИТЕ и други извънредни ОТЧЕТИ на топломера в АБОНАТНАТА СТАНИЦЯ да се извършват в присъствие на представител на етажната собственост;
2. ДОСТЪПЪТ на представители на дружеството до абонатната станция, демонтажът на съоръжения от АС да става единствено в присъствие на наш представител, като за всеки демонтаж и монтъж да бъдат съставяни съответни протоколи в минимум 2 екземпляра, както и да ни бъдат предоставяни преписи от всички сертификати за извършваните периодични проверки;
3. Да осигурите възможност отчетите и данните от топломера, сваляни по електронен път да ни се предоставят на съответен електронен носител;
4. Дяловото разпределение директно да бъде извършвано от Топлофикация София ЕАД, без възлагане на лице по чл. 139а от ЗЕ;
5. Допълнително – при решение на общото събрание – ще отправим искане да ни бъде осигурена възможност за извършване самостоятелна проверка на топломера в АС, като определите лице, което да извърши демонтажа му, както и в този период да ни информирате относно начина, по който ще бъде начислена сума за топлинна енергия за периода, през който топломерът е отстранен с цел проверката му; (В тази връзка моля да ни предоставите списък с лицензираните да извършват подобни проверки лица)
6. Моля да ни съдействате за изготвяне на изчисления, допускащи изключения от зависимостта по т. 6.1.1 от Приложението към Наредбата, като ни предоставите списък на правоспособните лица;
7. Моля да ни информирате относно обстоятелството къде се намират книгите с отчетите на общия водомер, както и моля да ни бъде издаден препис от същите;

СПРАВКИТЕ моля предоставяйте в табличен вид или поднесени по друг подходящ начин.
В СЛУЧАЙ, че не разполагате с част от данните, необходими за съответните справки, съответно с част от документите, препис от които сме изискали – МОЛЯ да ни уведомите относно причината за това, както и да ни предоставите останалите справки и документи, а за липсващите – да ни насочите към съответното лице, при което се намират и от което могат да бъдат получени.
МОЛЯ да ни уведомите относно удобен час, в който може представител на етажната собственост да посети Топлорайона и да се запознае с папката, по която се съдържат данни за етажната собственост на ВХОД „…….”, бл. ………., ж.к. …………., гр. София.
Посочваме данни за контакт, които моля да ползвате при необходимост от осигуряване достъп до сградата, както и за извършване на исканите проверки, изчисления и действия, а именно:
1. …………………………………………………., телефони за контакт: ……………………. ………………………………………………… e-mail: ……………………………………...
2. …………………………………………………., телефони за контакт: ……………………. ………………………………………………… e-mail: ……………………………………...
3. …………………………………………………., телефони за контакт: ……………………. …………………………………………………, e-mail: ……….……………………………...

................201....... година Заявител: ………………………..
Гр. София /…………………………………………………./
26 Януари 13, 23:25    Коментари (30276)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..30 край 
30276. JasonBeing
23.07.17
15:36
is viagra for women
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">web
</a>
buy cheap viagra prescription online
30275. JasonBeing
23.07.17
15:36
canadian company selling viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
walmart price for viagra
30274. Ronaldkarty
23.07.17
15:33
d <a href= http://cialisbsh.com >buy generic cialis</a> hot
boys|<a href=http://cialisbsh.com>cialis</a>
cialis
30273. ScottCef
23.07.17
15:33
s <a href= http://paydaybsh.com >payday loans for bad credit</a> circumstances
death|<a href=http://paydaybsh.com>online payday loan</a>
payday loans online
30272. OscarSoice
23.07.17
15:22
n <a href= http://cialisbsh.com >cialis coupon</a> be
paper|<a href=http://cialisbsh.com>cialis online coupon</a>
cialis online coupon
30271. PhilipWaw
23.07.17
15:17
p <a href= http://paydaybsh.com >payday loans online</a> heard
daughter|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans</a>
payday loans in maryland
30270. Andrewdum
23.07.17
15:15
j <a href= http://viagrabsh.com >cheap generic viagra</a> came
making|<a href=http://viagrabsh.com>viagra coupons</a>
buy viagra online
30269. ScottCef
23.07.17
15:11
t <a href= http://paydaybsh.com >online payday loan</a> father's
full|<a href=http://paydaybsh.com>online payday loan</a>
payday loans online
30268. KevinSal
23.07.17
15:10
r <a href= http://paydaybsh.com >online payday loan</a> difficulty
fine|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans for bad credit</a>
payday loans for bad credit
30267. Bren2uvdasem
23.07.17
15:08
indian payday loans
<a href=http://bioscomputer.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=22144>weekend payday loans</a>
online payday loans bad credit
<a href="http://kiro-paris.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18685"> payday loan com</a>
30266. KennethmeS
23.07.17
15:08
wh0cd90573 <a href=http://fluoxetine.zone/>fluoxetine</a> <a href=http://abilify.zone/>canadian abilify</a> <a href=http://cafergot.shop/>cafergot</a> <a href=http://remeron.world/>remeron</a> <a href=http://metformin.zone/>metformin</a>
30265. abkhaziaRap
23.07.17
15:07
Привет ребята. Увидел помогающий портал по теме пляжного отдыха на курортах Абхазии. Сайт называют Портал Абхазии!

<img>http://www.tppra.org/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/news/torgpredstvorf.jpg?itokx3dPeZLdDoHx26slideshowx3dtruex26slideshowAutox3dfalsex26slideshowSpeedx3d4000x26speedx3d350x26transitionx3delastic</img>
http://abkhazia-sait.ru/kultura/431-abhazskaja-kuhnja.html

<a href=http://abkhazia-sait.ru/video/461-video-mini-zoopark-v-gagre-abhazija-pelikan-zhzhot.html>Видео: Мини-зоопарк в Гагре, Абхазия. Пеликан жжот!</a>

Связь и интернет в Абхазии
На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Россию за 15 рублей, на местные номера 5,60 рублей. А-мобайл 9 рублей в Росс...
В Абхазии не так много праздников как, например, в России. Хотя там отмечается Новый год первого января, Восьмое марта, День Победы девятого мая, так же как в России. Наряду с общепринятыми празд...
30264. AlfredTes
23.07.17
15:04
wh0cd809084 <a href=http://levitra20mg.reisen/>levitra 20 mg</a> <a href=http://allopurinol.fund/>allopurinol</a> <a href=http://buy-cytotec.store/>cytotec online pharmacy</a> <a href=http://buy-tretinoin.shop/>tretinoin cream</a>
30263. BennyDrOrb
23.07.17
15:04
wh0cd266138 <a href=http://nexiumprice.us.com/>buy nexium</a> <a href=http://genericlipitor.us.com/>generic lipitor</a> <a href=http://flagyl.us.org/>flagyl</a>
30262. ScottCef
23.07.17
14:50
z <a href= http://paydaybsh.com >payday loans no credit check</a> what
sleep|<a href=http://paydaybsh.com>online payday loan</a>
payday loans online
30261. Freddiedup
23.07.17
14:44
h <a href= http://paydaybsh.com >payday loans for bad credit</a> yet
close|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans</a>
payday loans for bad credit
30260. Bernarddit
23.07.17
14:44
h <a href= http://viagrabsh.com >viagra without prescription</a> a
purpose|<a href=http://viagrabsh.com>cheap generic viagra</a>
viagra
30259. JasonBeing
23.07.17
14:43
cheap generic viagra substitute
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonBeing</a>
buy viagra in great britain
30258. JasonBeing
23.07.17
14:43
viagra discrimination
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra self life
</a>
eye damage from viagra
30257. MichaelSic
23.07.17
14:41
c <a href= http://cialisbsh.com >cialis</a> rather
girl|<a href=http://cialisbsh.com>buy cialis</a>
cialis online coupon
30256. KevinSal
23.07.17
14:40
v <a href= http://paydaybsh.com >payday loans</a> voice
appearance|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans no credit check</a>
payday loans no credit check
30255. Andrewdum
23.07.17
14:40
v <a href= http://viagrabsh.com >viagra coupons</a> farther
wood|<a href=http://viagrabsh.com>cheap generic viagra</a>
viagra coupons
30254. CharlesWooge
23.07.17
14:32
wh0cd486570 <a href=http://viagra100mg.us.com/>viagra online</a>
30253. JasonBeing
23.07.17
14:30
apcalis levitra viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
chemical viagra
30252. Scoocareorb
23.07.17
14:30
http://smva.net/direct-warez/free-full-download-active@file+recovery-crack-serial-keygen-torrent.html - [email protected - recovery

Blackhat 2015 HD ????? ????? 5.4
Mentes Criminales 5x06
Alex Pastor
Katharina Schuttler
Melrose Place (2009)


http://sidneypossickmd.net/rocky-2013-kolkata-bengali-movie-720p-untouched-1-3gb-x264-700-mb-mkv/ - Rocky (2013) Kolkata Bengali Movie 720p Untouched 1.3GB x264 700 MB MKV

Arjun Movies Collection
2015 HD Amy – The Girl Behind the Name (2015)
Adventure Timehttp://bruinsstarsjersey.com/drama-detail/the-exclusive-beat-the-devil-s-tattoo - The Exclusive : Beat the Devil's Tattoo

linkin park
Noticias


http://suculentas.info/music/sorry-not-sorry-demi-lovato.html - Download

Love Kome: We Love Rice
Pensacola - Flugel aus Stahl


http://dealingsdeal.com/dl.php?id=270861667&title=Cashy - Family Tree Ft. Bowham (Produced By : Roc & Mayne) - Скачать MP3

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 2011
So You Think You Can Dance Season 14 Episode 1 s14e01
30251. JasonBeing
23.07.17
14:29
ref hth q viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
viagra homepage
30250. DavidPioft
23.07.17
14:19
h <a href= http://viagrabsh.com >generic viagra</a> make
us|<a href=http://viagrabsh.com>viagra without prescription</a>
generic viagra
30249. Ronaldkarty
23.07.17
14:17
l <a href= http://cialisbsh.com >cialis</a> conduct
make|<a href=http://cialisbsh.com>buy cialis</a>
cialis coupon
30248. Michaelhep
23.07.17
14:14
x <a href= http://viagrabsh.com >viagra</a> fair
company|<a href=http://viagrabsh.com>buy generic viagra</a>
generic viagra
30247. KevinSal
23.07.17
14:11
i <a href= http://paydaybsh.com >payday loans no credit check</a> men
sun|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans for bad credit</a>
payday loans for bad credit
30246. ScottCef
23.07.17
14:08
v <a href= http://paydaybsh.com >payday loans online</a> time
force|<a href=http://paydaybsh.com>online payday loan</a>
instant payday loans
30245. Bren2uvdasem
23.07.17
14:07
payday loan in las vegas
<a href=http://polimentosroberto.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=95573>weekend payday loans</a>
payday loans brampton
<a href="http://cford.tnu.edu.vn/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=843881"> quick payday loan</a>
30244. Andrewdum
23.07.17
14:04
r <a href= http://viagrabsh.com >generic viagra</a> neck
that's|<a href=http://viagrabsh.com>cheap generic viagra</a>
cheap generic viagra
30243. Micheallop
23.07.17
14:01
r <a href= http://cialisbsh.com >cialis without prescription</a> strange
pass|<a href=http://cialisbsh.com>cialis</a>
buy cialis
30242. AlfredTes
23.07.17
14:01
wh0cd560038 <a href=http://benicar2017.us.com/>purchase benicar</a>
30241. Con0eynieVet
23.07.17
14:00
24 month loans
<a href=http://www.sinergo.com.ar/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=78386>lend money online</a>
need cash now bad credit
<a href="http://ilnidodellacapruncola.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38069"> get loans</a>
30240. MichaelSic
23.07.17
13:53
p <a href= http://cialisbsh.com >buy generic cialis</a> don't
light|<a href=http://cialisbsh.com>buy cialis</a>
cialis coupon
30239. JasonBeing
23.07.17
13:51
enzyte vs viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a>
discreet viagra now
30238. CharlesWooge
23.07.17
13:50
wh0cd119192 <a href=http://eloconcreamprice.us.com/>elocon cream price</a> <a href=http://cialisforsaleonline.us.com/>Cialis For Sale Online</a> <a href=http://buybupropion.us.org/>related site</a> <a href=http://amitriptyline10mg.us.com/>website here</a>
30237. ScottCef
23.07.17
13:46
s <a href= http://paydaybsh.com >online payday loan</a> quarter
nearly|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans in maryland</a>
payday loans no credit check
30236. PhilipWaw
23.07.17
13:44
t <a href= http://paydaybsh.com >instant payday loans</a> feelings
chance|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans in maryland</a>
payday loans
30235. KevinSal
23.07.17
13:41
x <a href= http://paydaybsh.com >instant payday loans</a> gentle
little|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans online</a>
payday loans in maryland
30234. JasonBeing
23.07.17
13:37
viagra levitra difference info
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
what is female viagra
30233. OscarSoice
23.07.17
13:37
p <a href= http://cialisbsh.com >cialis coupon</a> country
talking|<a href=http://cialisbsh.com>cialis online coupon</a>
buy generic cialis
30232. JasonBeing
23.07.17
13:36
viagra and surgery complications
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
buy keyword qoclick com viagra
30231. KennethmeS
23.07.17
13:32
wh0cd17095 <a href=http://medrolpak.us.com/>view homepage</a> <a href=http://clonidinehcl.us.com/>clonidine 0.2 mg</a>
30230. MichaelSic
23.07.17
13:29
i <a href= http://cialisbsh.com >cialis without prescription</a> girls
walking|<a href=http://cialisbsh.com>buy cialis</a>
buy cialis
30229. Andrewdum
23.07.17
13:28
x <a href= http://viagrabsh.com >viagra</a> take
bound|<a href=http://viagrabsh.com>viagra</a>
generic viagra
30228. Freddiedup
23.07.17
13:21
y <a href= http://paydaybsh.com >payday loans for bad credit</a> 'em
there|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans no credit check</a>
payday loans online
30227. Bernarddit
23.07.17
13:21
r <a href= http://viagrabsh.com >viagra</a> hair
fool|<a href=http://viagrabsh.com>cheap generic viagra</a>
buy generic viagra
30226. KevinSal
23.07.17
13:12
x <a href= http://paydaybsh.com >payday loans online</a> stand
latter|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans for bad credit</a>
payday loans online
30225. BennyDrOrb
23.07.17
13:12
wh0cd192663 <a href=http://buy-proscar.reisen/>buy proscar</a> <a href=http://clomidformen.pro/>clomid for men</a> <a href=http://zithromax.store/>buy zithromax</a>
30224. AlfredTes
23.07.17
13:09
wh0cd735609 <a href=http://hydrochlorothiazide25mg.us.com/>Hydrochlorothiazide</a>
30223. DavidPioft
23.07.17
13:09
h <a href= http://viagrabsh.com >viagra coupons</a> respect
people|<a href=http://viagrabsh.com>viagra without prescription</a>
generic viagra
30222. Bren2uvdasem
23.07.17
13:06
payday loans in houston tx
<a href=http://www.maffia.by/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23855>payday loans com</a>
payday loans over the phone
<a href="http://new.themapp.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=597106"> lender for bad credit</a>
30221. MichaelSic
23.07.17
13:05
c <a href= http://cialisbsh.com >buy cialis</a> entirely
running|<a href=http://cialisbsh.com>cialis online coupon</a>
cialis online
30220. ScottCef
23.07.17
13:04
z <a href= http://paydaybsh.com >payday loans in maryland</a> still
books|<a href=http://paydaybsh.com>online payday loan</a>
payday loans in maryland
30219. CharlesWooge
23.07.17
13:03
wh0cd413092 <a href=http://gynelotrimin.world/>where to buy gyne-lotrimin</a> <a href=http://capoten.world/>capoten captopril</a> <a href=http://trandate.reisen/>trandate</a> <a href=http://arava.world/>arava</a> <a href=http://lopressor.world/>lopressor</a> <a href=http://prograf.world/>prograf</a> <a href=http://symmetrel.reisen/>symmetrel</a> <a href=http://hyzaar.world/>hyzaar</a>
30218. OscarSoice
23.07.17
13:01
e <a href= http://cialisbsh.com >cialis coupon</a> break
mistress|<a href=http://cialisbsh.com>buy cialis</a>
cialis online coupon
30217. Scoocareorb
23.07.17
13:01
http://bricksealercoupon.org/el-megapost-de-las-pesadillas-y-el-horror-89888/284/ - leer mГЎs

Penny Dreadful
Swimming Pool (2003) Dual Audio DVDRip 480p Download
Audiofier SEQui2R Synth KONTAKT
Navy. Investigacion Criminal 12x03


http://mobiltr.net/jersey-boys/ - Continuar

Download Mp3 Mp4
Microsoft Office (2016) version 15 22 + Crack MAChttp://trialconsulting.us/sorozatok-online/piszkos-penz-tiszta-szerelem-1-evad-6-resz-magyar-szinkronos-online-epizod - Piszkos pГ©nz, tiszta szerelem 1. Г©vad 6. rГ©sz magyar szinkronos online epizГіd

30 for 30 Season 3 Episode 22 s03e22
Top 100 Movies of 2003
Районы
The Bourne Identity putlocker9


http://bruinsstarsjersey.com/drama-detail/three-brothers - Three Brothers

Borning 2 (2016)
Daivame En Yachana Mp3


http://make-inchina.com/cast/mouna-albakry - Mouna Albakry

Ben-Hur (2016)
Adam Brown
30216. Con0eynieVet
23.07.17
13:00
24 hour loans
<a href=http://www.haicscale.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=562814>bad credit loans california</a>
how do i get a loan
<a href="http://www.dopazo-chef.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=44566"> default loan</a>
30215. JasonBeing
23.07.17
12:59
doctor millington viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a>
viagra and a hardon
30214. JasonBeing
23.07.17
12:59
detumescence priapism viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
half life of viagra
30213. Tracycar
23.07.17
12:57
wh0cd450272 <a href=http://shallaki.world/>shallaki</a> <a href=http://atenolol.zone/>atenolol</a> <a href=http://antabuse.live/>buy generic antabuse</a> <a href=http://maxalt.world/>maxalt</a>
30212. Ronaldkarty
23.07.17
12:55
l <a href= http://cialisbsh.com >cialis online coupon</a> companion
putting|<a href=http://cialisbsh.com>cialis coupon</a>
cialis without prescription
30211. Andrewdum
23.07.17
12:53
x <a href= http://viagrabsh.com >buy generic viagra</a> green
soon|<a href=http://viagrabsh.com>viagra coupons</a>
viagra
30210. DavidPioft
23.07.17
12:45
y <a href= http://viagrabsh.com >viagra without prescription</a> looked
regard|<a href=http://viagrabsh.com>buy viagra online</a>
viagra
30209. JasonBeing
23.07.17
12:45
buy viagra free shipping
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">smooth muscle piperazine viagra
</a>
generic viagra safe
30208. MichaelGaifs
23.07.17
12:43
wh0cd9423 <a href=http://ampicillin.us.com/>ampicillin 500mg no perscription</a> <a href=http://buycialis24.us.org/>BUY CIALIS</a> <a href=http://buyrobaxin.us.com/>buy robaxin</a> <a href=http://anafranil.us.com/>anafranil online</a> <a href=http://lisinoprilhydrochlorothiazide.us.com/>order hydrochlorothiazide</a>
30207. KevinSal
23.07.17
12:42
u <a href= http://paydaybsh.com >payday loans no credit check</a> shoulder
horse|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans no credit check</a>
payday loans for bad credit
30206. ScottCef
23.07.17
12:42
x <a href= http://paydaybsh.com >instant payday loans</a> continued
everybody|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans</a>
payday loans in maryland
30205. Michaelhep
23.07.17
12:41
u <a href= http://viagrabsh.com >viagra without prescription</a> new
school|<a href=http://viagrabsh.com>generic viagra</a>
generic viagra
30204. Micheallop
23.07.17
12:35
z <a href= http://cialisbsh.com >cialis without prescription</a> between
itself|<a href=http://cialisbsh.com>cialis</a>
cialis online
30203. EugeneHUP
23.07.17
12:33
wh0cd450265 <a href=http://augmentin875mg.us.com/>Augmentin 875 Mg</a> <a href=http://buyviagrasoft.us.org/>BUY VIAGRA SOFT</a>
30202. OscarSoice
23.07.17
12:27
o <a href= http://cialisbsh.com >cialis online</a> sake
walking|<a href=http://cialisbsh.com>buy cialis</a>
buy cialis
30201. CharlesWooge
23.07.17
12:22
wh0cd45717 <a href=http://tetracycline.store/>tetracycline for acne</a> <a href=http://gasex.world/>generic gasex</a> <a href=http://valtrex.store/>valtrex</a> <a href=http://pulmicort.world/>pulmicort</a> <a href=http://desyrel.world/>desyrel</a> <a href=http://lozol.reisen/>lozol</a> <a href=http://diclofenac.world/>diclofenac</a>
30200. DavidPioft
23.07.17
12:21
u <a href= http://viagrabsh.com >cheap generic viagra</a> situation
blue|<a href=http://viagrabsh.com>buy viagra online</a>
viagra coupons
30199. ScottCef
23.07.17
12:21
w <a href= http://paydaybsh.com >payday loans online</a> touch
ma'am|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans online</a>
payday loans in maryland
30198. Andrewdum
23.07.17
12:18
a <a href= http://viagrabsh.com >cheap generic viagra</a> course
stand|<a href=http://viagrabsh.com>viagra coupons</a>
cheap generic viagra
30197. KevinSal
23.07.17
12:12
g <a href= http://paydaybsh.com >instant payday loans</a> young
she|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans for bad credit</a>
payday loans in maryland
30196. PhilipWaw
23.07.17
12:10
d <a href= http://paydaybsh.com >payday loans in maryland</a> begin
chair|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans for bad credit</a>
payday loans for bad credit
30195. JasonBeing
23.07.17
12:07
generic viagra softtabs
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a>
viagra france
30194. Bren2uvdasem
23.07.17
12:04
tribal payday loans
<a href=http://www.associazioneargenis.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=511199>internet payday loans</a>
california payday loans
<a href="http://2tmstudios.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=125270"> personal loans online</a>
30193. deloreslk60
23.07.17
12:00
Hi supplementary website
http://amateur.selfies.purplesphere.in/?gain.breonna
sex films adult sex films video pirno gratis erotic fairs erotic saree
30192. ScottCef
23.07.17
12:00
i <a href= http://paydaybsh.com >payday loans</a> 'em
shook|<a href=http://paydaybsh.com>instant payday loans</a>
instant payday loans
30191. Bernarddit
23.07.17
11:59
y <a href= http://viagrabsh.com >buy viagra online</a> blue
pale|<a href=http://viagrabsh.com>viagra coupons</a>
generic viagra
30190. Freddiedup
23.07.17
11:58
i <a href= http://paydaybsh.com >payday loans online</a> added
places|<a href=http://paydaybsh.com>instant payday loans</a>
payday loans for bad credit
30189. DavidPioft
23.07.17
11:58
v <a href= http://viagrabsh.com >viagra</a> expected
believed|<a href=http://viagrabsh.com>viagra</a>
cheap generic viagra
30188. Con0eynieVet
23.07.17
11:57
loans in san antonio tx
<a href=http://verticearq.com.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=610075>cash advance support</a>
real online payday loans
<a href="http://shakermp.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15822"> loan application</a>
30187. AlfredTes
23.07.17
11:56
wh0cd486563 <a href=http://menosan.reisen/>menosan</a> <a href=http://singulairgeneric.store/>singulair headaches</a> <a href=http://buyreminyl.reisen/>buy reminyl</a> <a href=http://mestinon.world/>mestinon</a> <a href=http://speman.world/>speman online</a> <a href=http://naprosyn.world/>naprosyn</a>
30186. Aaronphima
23.07.17
11:56
wh0cd376790 <a href=http://effexor.us.org/>effexor</a> <a href=http://synthroidgeneric.us.com/>Synthroid Generic</a> <a href=http://buyacyclovir.us.org/>Buy Acyclovir</a>
30185. Freemanhab
23.07.17
11:55
When you have a business consulting service, you cannot be chasing the same client in a mediocre manner. In previous legislation manner, this a lot selling affiliate products just like everyone else, and looking to make a for sale. The best thing to do is understand relationship marketing so well that you can stack the odds in your favor, and start leading the pack. Obviously, there are alternative ideas to say this, but we certain to you understand. You will possess the same knowledge as others, which means that your execution will play a part. It's all about executing approach of action, and implementing the knowledge that you know in the only way possible.

By offering free consultancies, you are giving them a taste of is actually is prefer to have you as a skilled. You aren't in order to hand them everything anyone might have in a silver plate. No, that isn't a few things i say. Merely about going for a free sample-a tiny sachet of the service. It can be a terribly good strategy of attracting and luring in order to your business. Once you have proved you enable them an individual also made them satisfied an issue results of one's sample service, they're getting little choice but to hire your websites. They would not power to reject a good discernible result!

Knowing your customer may lead any deeper degree of engagement their future; might help is tough to achieve with the decreased attention spans coming from all consumers nowadays.

What interests my potential clients? This is huge - pick out things that interest your potential clients already. Selling dog collars for dogs? Write about dog care. Selling your business consultants and accountants,? Discuss common problems that businesses struggle with. Selling an eBook on training elephants to employ a computers? Look at why elephants have an unrivaled mouse clicking dexterity.

A former NASA executive, at 66, began treating alcoholism in Native American communities, by reviving old customs and traditions. His efforts have even spearheaded a movement called "Wellbriety".

Are you considering starting a home based business? Do you have a business that is performing method it will need? Take a look from your attitude. Yes, it extremely important to set goals and follow through with all of them with. It is vital a person need to have the event and funds to have a business the appropriate way. However, those items won't carry you very far purchase allow yourself to think it can be OK to fail.

If you prepare professionally and remain focused on what the business needs then you are more preparing to find a consultant who serves your business well.

<a href=https://atho.me/2gZD>Bьro-Outsourcing</a>
30184. MichaelSic
23.07.17
11:54
y <a href= http://cialisbsh.com >cialis coupon</a> received
floor|<a href=http://cialisbsh.com>cialis</a>
cialis without prescription
30183. JasonBeing
23.07.17
11:52
edinburgh uk viagra search find posted
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>holland and barrett herbal viagra
</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a>
viagra resept
30182. JasonBeing
23.07.17
11:52
long term side effects of viagra
<a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a>
<a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a>
viagra price comparisons
30181. OscarSoice
23.07.17
11:52
z <a href= http://cialisbsh.com >cialis</a> comfort
steps|<a href=http://cialisbsh.com>cialis online coupon</a>
buy cialis
30180. Andrewdum
23.07.17
11:44
v <a href= http://viagrabsh.com >cheap generic viagra</a> together
bright|<a href=http://viagrabsh.com>viagra coupons</a>
cheap generic viagra
30179. ScottCef
23.07.17
11:38
y <a href= http://paydaybsh.com >payday loans in maryland</a> finished
men|<a href=http://paydaybsh.com>payday loans no credit check</a>
payday loans online
30178. DavidPioft
23.07.17
11:35
m <a href= http://viagrabsh.com >viagra without prescription</a> cousin
point|<a href=http://viagrabsh.com>generic viagra</a>
viagra without prescription
30177. KennethmeS
23.07.17
11:34
wh0cd927409 <a href=http://trazodone50mg.us.com/>Trazodone 50 Mg</a> <a href=http://methotrexate.us.org/>Methotrexate</a> <a href=http://buytretinoin.us.org/>tretinoin pharmacy</a>
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
1.1735