banditskatoplofikacia.dir.bg

  [BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(6903)
Глог
Видео

БЛОГ АРХИВ
«« октомври 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Лични файлове Фото Галерия

Глог 10:21
« Обратно
ТОПЛОФИКАЦИЯ ГРАБИ
Кой пренебрегва законността
гражданите или „Топлофикация”?

Здравейте!
Имам публикации по „темата” за Топлофикация в редица повече или по-малко тиражирани печатни издания.
Не съм плащал на „Топлофикация” АД от 1988 г., т.е. наскоро ще празнувам 20-гозишен юбилей. На два пъти Софийски градски съд отменя изпълнителните листа, издадени по искане на „Топлофикация”.
Предварително благодаря, ако решите да публикувате приложения текст, като така вие ще помогнете на този изстрадал народец да излезе най-после от състоянието на „неразумност и юродство”, да се изправи гордо и всеки един от нас да не се срамува да се назове гражданин!
Замисляме създаването на Гражданско сдружение „Асоциация на жертвите на енергийно-информационните монополи”.
Поздрави!
Д-р Радко ХАНДЖИЕВ - Bulgarian Press Pool - Будапеща

Парното - в „ребрата” на драстичните нарушения

Във вакханалията на нарастващ грабеж на енергийните монополисти, съчетано с набеждаване на десетки хиляди български граждани в некоректност, политици и медии премъл чават услужливо кардиналния факт, че “Топлофикация” преди всичко престъпва законноста:
На първо място - Конституцията на Република България, защото “Топлофикация” погазва неприкосновеността на частната собственост (чл. 17 ал. 3) и не стопанисва дружеството в интерес на гражданите и на обществото (чл. 18 ал. 6). Нека напомним, че в правовите държави престъпването на конституцията е въздигнато в престъпление против държавността;
Прекъсването на топлоподаването без предварителна санкция на съда също е престъпление. Разписано е в чл. 323 от Наказателния кодекс (НК);
Фактурирането на неверни данни относно количеството, качеството или вида на произведеното или на извършената работа също е престъпление. Разписано е в чл. 223 НК;
Освен това, “Топлофикация” драстично нарушава:
Закона за защита на потребителите (ЗЗП), разписал като недействителна и нищожна всяка уговорка, която изключва или ограничава правата на потребителите, отказва да съблюдава тези права или изключва прилагането на този закон в държава-членка на ЕС (чл.3);
Разпоредбата на Европейска директива 32/2006, разписала плащането да става само за реално изразходвани количества;
Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент (възпроизведен в чл. 68а на ЗЗП), забраняващ всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството в защита на потребителите;
Директива на ЕК 97/1997 осъж даща непочтени практики;
Закона за устройството на територията, защото прокарва отклонения от съоръжения през чужда недвижима собственост (чл.чл. 192, 193) без да има учредено право на това.
Не е ли очевидно, че дейностите и методите на „Топлофикация“ да извлича облаги чрез подправка на документи, чрез внушаване на страх, чрез заплахи, самоуправство и пр. попадат напълно в определението на организирана престъпна група, дадено от Международния съд в Хага, респ. от българското законодателство в чл.93, т.20 и чл.321“а“ на НК и в чл.90, ал.1, т.9 на Закона за МВР:
Престъпна организация или група е, която чрез използване на сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги.
Не е ли ясно, че законът ни задължава да не сътрудничим, тоест да не плащаме на организираната престъпност? И не е ли безпощадно ясно, че всеки, който плаща на “Топлофикация” става съучастник на организираната престъпност по смисъла на чл. 20 НК?
Защо съдебната власт бездейства? Защо не санкционира престъпленията на монополистите, както и тези, които им сътрудничат? Или енергийните монополисти са освободени от съблюдаване на законността? Ако държавното управление и съдебната власт не са в състояние да озаптят престъпната дейност на монополистите, да наложат безотказно съблюдаване върховенството на закона, както всеки ден ни напомнят от Брюксел, кой трябва да носи отговорност и да поеме тежестите, произтичащи от недостатъчния административен капацитет и активност? Гражданите-данъкоплатци или администрацията?
Какво да се прави ли?
Гражданско сдружение “Асоциация на данъкоплатците в България” предлага като първа стъпка собствениците да изпратят нотариална покана до “Топлофикация” за учредяване право на преминаване и прокарване на отклонения от съоръжения през чужда недвижима собственост на основание чл.чл. 192 и 193 от Закона за устройството на територията.
При учредяването на това право, на собствениците се дължи наем в размер, определен от самите тях. Ако “Топлофикация” продължава да отказва да изпълнява императива на закона, собствениците трябва да потърсят обезщетение - индивидуално или колективно, вкл. и за минало време - по реда на чл. 7 от Конституцията и чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани (ЗОДОВ). Такси и разноски по този ред не се внасят предварително (чл.10 ал.2).
Втората стъпка е гражданите да сезират председателя на Народното събрание, председателите на Върховните съдилища, Главния прокурор, както и Европейската комисия, че съдилищата в Република България продължават да облагодетелстват организираната престъпна група “Топлофикация”, като издават актове на несъдебно основание (чл. чл. 410, 417 ГПК), практика, която е противоконституционна и която отнема на гражданите основни права, разписани в неотменяе мите разпоредби на глава II на Конституцията, като правото на защита, правото на равенство и условията на състезателност в съдебния процес, правото на публично установяване на истината. Тази практика престъпва и международноправни актове, които имат предимство пред вътрешното ни законодателство, като чл. 6 на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Правни основания:

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.
Чл. 17. (3) Частната собственост е неприкосновена.
Чл. 18. (6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.
Чл. 116. (1) Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона...
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Съучастие
Чл. 20. (1) Съучастници в извършването на умишлено престъпление са извършителите, подбудителите и помагачите.
(4) Помагач е този, който умишлено е улеснил извършването на престъплението чрез съвети, разяснения, обещание да се даде помощ след деянието, отстраняване на спънки, набавяне на средства или по друг начин.
Чл. 93. Указаните по-долу думи и изрази са употребени в този кодекс в следния смисъл:
т. 20. „Организирана престъпна група“ е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага.
Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура.
Стопански престъпления
Чл. 223 (1) Който даде неверни данни относно количеството, качеството или вида на произведеното или на извършената работа с цел да бъде получена имотна облага, която не се следва, ако това не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до три години или с поправителен труд.
(2) Който за произведеното от него или за извършената работа получи възнаграждение, което не му се следва, като знае, че то е определено въз основа на такива неверни данни, ако това не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с ...
Престъпления против реда и общественото спокойствие
Чл. 321а. (1) Който участва в ръководството на организация или група, която чрез използване на сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години.
(2) Който участва в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
Чл. 323. (1) Който самоволно, не по установения от закона ред, осъществи едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до пет години и глоба до хиляда лева.
(5) Когато деянието по ал. 1 е осъществено чрез сила или заплаха, наказанието е лишаване от свобода до 6 години.
ЗАКОН ЗА МВР
(ДВ бр.122/1997)
Чл. 90 ал.1 (т.9) Престъпна организация или група е, която чрез използване на сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги.
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА
Глава тринадесета.Раздел II.
Преминаване през чужди поземлени имоти. Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти
Чл. 192. (1) Право на преминаване през чужд поземлен имот се учредява с писмен договор с нотариална заверка на подписите.
Чл. 193. (1) Правото на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти се учредява с писмен договор между собствениците на поземлените имоти с нотариална заверка на подписите.
ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ
Чл. 1. (1) Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъо­бразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.
Чл. 10. (2) Такси и разноски по делата по ал. 1 не се внасят предварително.
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 3. (1) Правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата им, е недействителна.
(2) Отказът от права, предоставени на потребителите по този закон, е недействителен.
(3) Всяка клауза в договор, която посочва за приложим закона на друга държава, която не е член на Европейския съюз, и която клауза изключва прилагането на разпоредбите на този закон или на закона на държава - членка на Европейския съюз, е нищожна.
Чл. 68а. Забранява се всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, посочено в Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент.
21 Октомври 09, 10:21    Коментари (11)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1072