banditskatoplofikacia.dir.bg

  [BG]   EN   RU  

 
Рейтинг: 3.00
(6903)
Глог
Видео

БЛОГ АРХИВ
«« октомври 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Лични файлове Фото Галерия

Глог 09:38
« Обратно
ДЪРЖАВАТА И ТОПЛОФИКАЦИЯ КРАДАТ ЗАЕДНО
/МНЕНИЕ ОТ ПОТЪРПЕВШ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ /

· 20:20
· 02 окт, 2008
ДЪРЖАВАТА И ”ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЗАЕДНО КРАДАТ хората - при това ВСИЧКИ ХОРА, НЕ САМО ТЕЗИ С ИЗКЛЮЧЕНОТО ПАРНО!

”Топлофикация" - като вместо да плаща НАЕМ на собствениците на имоти за тръбите си, които минават през въпросните имоти, и КОМПЕНСАЦИИ на хората, които не желаят да ползват ”услугите” й за отделяната от тръбите(единствено според твърденията на самата ”Топлофикация”) в домовете им НЕЖЕЛАНА топлина, дружеството най-нагло изисква от хората да плащат за тръбите и за псевдоотделяната от тях топлина!

Държавата - като разработва законодателство, насърчаващо порочните взаимоотношения на ”Топлофикация” със собствениците на имоти с единствената цел да прибере част от НАГРАБЕНИТЕ пари в джоба си - било то като акционер в дружеството или като данък върху печалбата на същото!

АЗ НЕ ИСКАМ ДА МЕ ТОПЛИ ”ТОПЛОФИКАЦИЯ”!
Защо - то си е моя работа, кеф ми - по икономически, кеф ми - по културни или религиозни, кеф ми - по други причини! Точно поради тази причина съм си спрял парното и се отоплявам с газова печка: не само че мога да си направя сауна, ако искам, но мога да си я направя когато си поискам и да я спра по всяко време. ПРИ ТОВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ЗНАЯ ТОЧНО КОЛКО ПАРИ И ЗА КАКВО СЪМ ПЛАТИЛ.

Аз НЕ искам да ползвам парно и НЕ желяа да плащам за парното на съседа.

КОЙТО ИСКА ДА ПОЛЗВА ПАРНО - ДА СИ ПЛАЩА ЦЯЛАТА СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА (ВКЛ. ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА ПЛЮС ТЕХНИЧЕСКИ ЗАГУБИ И ВСЯКАКВИ АСОЦИИРАНИ РАЗХОДИ), не ”Топлофикация” да му отбива на него/нея от цената за моя сметка

В тази връзка, изпратих до българския омбудсман Г. Ганев следния сигнал:

===================================================================================

Държавна институция, към която се отнася жалбата или сигналът *:
Министерство на икономиката и енергетиката на Република България


Описание на проблема *
Конфликт на интереси в държавна институция и разработване на законодателство, нарушаващо конституционни и други основни човешки права и насърчаващо монополизма.Конкретно искане *
Уважаеми господин омбудсман,
с настоящето Ви сигнализирам за конфликт на интереси в държавна институция, произтичащ от факта, че Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), което е акционерен собственик в „Топлофикация София” АД, се явява и автор на законодателството, регулиращо работата на цитираното дружество и отношенията му с гражданите на Р. България и по-специално на НАРЕДБА № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването.

Считам, че посочената наредба нарушава основни конституционни права на българските граждани, като например правото на неприкосновеност на частната собственост, правото на неприкосновеност на жилището и правото на гражданите да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество. Освен посочените конституционни права, наредбата нарушава и правото на свободен избор на гражданите, което също е основно човешко право.

Чрез посочената наредба държавата се намесва в частноправните отношения между собствениците и/или ползвателите на жилища в блокове, свързани към енергопреносната система на дадено топлофикационно дружество, и въпросното дружество, като ЗАДЪЛЖАВА собсвениците на жилища да предоставят частната си собственост за БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ от топлофикационното дружество противно на действащи законови актове (като напр. Търговския закон и Закона за задълженията и договорите и тяхнате подзаконова нормативна уредба). По този начин с наредбата се
нарушава както правото на неприкосновеност на частната собственост, така и правото на неприкосновеност на жилището, като на собствениците на имоти се отказва правото да изискват от съответното топлофикационно дружество да заплаща наем за ползването на имотите им, каквато практика се въвежда от Закона за задълженията и договорите и съгласно която наемателят се задължава да плати определена цена на наемодателя.

Нещо повече, с наредбата се задължават всички собственици и/или ползватели на такива жилища да заплащат на топлофикационното дружество ДОРИ И КОГАТО НЕ ЖЕЛАЯТ да ползват услугите на същото, като за целта надлежно са демонтирали енергоотделящите тела от енергопреносната система на дружеството или по друг законосъобразен начин са прекратили достъпа на енергоносител до енергоообменящите тела в жилището си. По този начин с наредбата се нарушава правото на свободен избор на гражданите, в случая - правото да изберат, по какъв начин да отопляват жилищата си, като всички собственици и/или ползватели на посочените имоти се задължават да ползват и съответно - да заплащат услугите на топлофикационното дружество.

Наред с това, с наредбата се въвеждат и такси за ползване на услугите на топлофикационните дружества, които многократно надвишават доходите на населението, за което свидетелства масовото отказване от услугите на топлофикационните дружества, като същевременно се създават предпоставки за изземане на имущество на гражданите дори и в случаите, когато същите изрично за изявили волята си да не ползват услугите на топлофикационно дружество.

В допълнение към горепосочените конфликт на интереси и накърняване на основни човешки права, цитираната наредба насърчава монополните практики на топлофикационните дружества в противоречие с антимонополната практика на Европейския съюз, страна-член на който се явява и Р. България.

От гореизложените факти може да се заключи, че МИЕ, в ролята си на акционер в топлофикационно дружество, има финансов интерес в ролята си на държавна институция, регулираща и контролираща работата на същото дружество, да разработва законодателство, което да накърнява посочените конституционни и други основни права на гражданите. Същото се явява конфликт на интереси и е недопустимо за държавна институция в правова и демократична държава.

Моля, в случай, че решаването на посочения проблем не е от вашата компетентност, да насочите сигнала към съответните национални и международни институции, които да вземат мерки за елиминиране на проблема и за възстановяване правата на гражданите на Р. България, за което предварително благодаря!

===================================================================================

Съзнавам, че горният сигнал може и да не е напълно издържан юридически или стилово, но не съм юрист и го писах в ядосано състояние, така че е напълно възможно да съм допуснал грешки.

Призовавам всички, чувстващи се ощетени от законодателната уредба на страната, да подадат подобен сигнал или жалба до омбудсмана (има възможност това да стане и праз Интернет от официалната страница на омбудсмана:
http://www.ombudsman.bg/index.php) или до избрания от тях народен представител.

Превод на сигнала на английски изпратих до Европейския комисар по защита на потребителите М. Кунева.

След като вече изобщо бях престанал да очаквам кавато и да било реакция, неотдавна получих от националния омбудсман този формален отговор на жалбата си:

"... Във връзка с Вашата жалба до омбудсмана на Република България относно потреблението на топлинна енергия през отоплителен сезон 2006-2007 г. Ви информираме следното:
До омбудсмана на Република България постъпиха многобройни жалби и сигнали, в които гражданите протестират срещу завишените стойности в сметките за отоплителен сезон 2006-2007 г., изчислени по новата методика за разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда етажна собственост.
Прегледът на жалбите показа, че преобладаващата част са от потребители с прекратено или намалено потребление на топлинна енергия.
След обстоен анализ на оплакванията на гражданите, на основание чл.19, ал.2 от Закона за омбудсмана, институцията на националния омбудсман за втори път се самосезира и извърши мащабна проверка на територията на София. Проведоха се редица срещи с представители на „Топлофикация София” АД, Министерството на икономиката и енергетиката, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Столична община, независими експерти и много граждани. Анализирани бяха също така и критични публикации в медиите.
Проверката се извърши в следните по-важни насоки:
• Анализ на причините за недоволството от изравнителните сметки на потребителите на топлинна енергия за отоплителен сезон 2006-2007 г.;
• Преглед на действащите нормативни правила;
• Проверки по конкретни жалби.
За омбудсмана е изключително важно лично да Ви информира за направените констатации в хода на проверката:
• Масова практика е фирмите за дялово разпределение да не представят на потребителите обща изравнителна сметка на сградата, разпределена по имоти, както и индивидуални и общи изравнителни сметки за неотоплителния сезон от 01.05.2006 г. до 30.09.2006 г.
• Изравнителните сметки не съдържат ясна и разбираема информация, липсват задължителните данни на основни стойностни показатели, които формират сумата за отопление на абоната;
• Сериозно изостава рехабилитацията на абонатните станции, което поставя живущите в сгради със стари абонатни станции в неизгодно и неравностойно положение спрямо тези с автоматизирани абонатни станции;
• Няма диалог на фирмите за топлинно счетоводство и топлофикационните дружества с гражданите;
• Не се провеждат информационни кампании за запознаване на гражданите с правилата за дялово разпределение на топлинната енергия, произтичащи от промените в законодателството.
За омбудсмана е безспорно, че честите нормативни промени, свързани с дяловото разпределение на топлинната енергия в сгради -етажна собственост, за съжаление не дават очаквания резултат и всяка промяна води до недоволство на различни групи потребители.
Както и предишният режим на разпределение, така и последният, предизвикват протести и основателни въпроси у Вас.
Като изразява удовлетворение, че Народното събрание възприе част от препоръките на омбудсмана, отразени в становището му от 31.05.2006 г., омбудсманът смята, че все още правата на потребителите не са надеждно защитени.
Топлофикационните дружества трябва да предоставят на потребителите пълна информация за показателите и методиките, с които се пресмята потреблението на топла вода и парно, за да може всеки гражданин сам да провери изразходената от него енергия, както и да извърши рекламация по дължимите суми.
Досегашният опит показва, че само с някои промени в Закона за енергетиката не могат да се решат натрупаните проблеми при прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия. Мерките за защита правата на потребителите при предоставяне на услугата топлоснабдяване в условия на фактически монопол на топлофикационните дружества надхвърлят разглеждането на отделни жалби и решаването на конкретни проблеми.
Именно поради това омбудсманът с особено внимание очерта своите виждания и предложения по този важен въпрос в Годишния си доклад за 2007 г., който внесе в Народното събрание за разглеждане. В него още веднъж подчерта устойчивостта на негативните констатации и отбеляза обстоятелствата и тенденциите, които будят тревога.
Омбудсманът настоя за предприемане на дългосрочни и справедливи решения, които да гарантират правата на потребителите на топлинна енергия и да създадат възможности за избор на начините на отопление и ефикасен контрол върху топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство.

С уважение,

Гиньо Ганев"

Формален, защото, видно от горното, жалбата ми фактически не бе срещу "Топлофикация" или топлинните счетоводители (от почти 20 години не ползвам и съответно не пащам парно), а срещу ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, поставящо в неравностойно положение "Топлофикация" и потребителите и толериращо монополиста за сметка на потребителите, и КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ, при който държавата е собственик в дружеството и същевременно разработва законодателството, регулиращо отношенията на дружеството с гражданите и отговарящо за защитаване на интересите на потребителите...

В интерес на обекнтивността следва да отбележа, че омбудсманът поне отговори, докато "великата" комисарка за защита на потребителите М. Кунева си спести дори и такъв формален отговор...

23 Януари 09, 09:38    Коментари (8)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.2158